40 Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 4 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi Kisi Soal Update 2021

40 Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 4 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi Kisi Soal Update 2021

Contents [Show Up]

40 Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 4 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi Kisi Soal Update 2021

Laporan penilaian Pembelajaran pada Aplikasi Raport Kurikulum 2013, adalah setiap  muatan pelajaran, sehingga dalam penilaian juga per muatan pelajaran, karenanya contoh penilaian juga kami buat per muatan pelajaran sehingga bisa memudahkan dan membantu para pemangku kepentingan dalam bekerja.

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa PTS  yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 4 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.

Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 4.

Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Ujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes.

40 Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 4 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi Kisi Soal Update 2021

Laporan penilaian Pembelajaran pada Aplikasi Raport Kurikulum 2013, adalah setiap  muatan pelajaran, sehingga dalam penilaian juga per muatan pelajaran, karenanya contoh penilaian juga kami buat per muatan pelajaran sehingga bisa memudahkan dan membantu para pemangku kepentingan dalam bekerja.

PENILAIAN TENGAH SEMESTER I 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas :  IV  (Empat)

Hari/ tanggal :

Waktu


PITUDHUH :

1. Tulisen jeneng lan nomermu ana ing sisih tengen dhuwur lembar jawab!

2. Wacanen saben soal kanthi premati!

3. Garapen luwih dhisik soal sing kok anggep luwih gampang!

4. Tlitinen maneh garapanmu sakdurunge diaturake Bapak/Ibu Gurumu!


K D : 3.1


I.   Wenehana tandha ping ( x ) ing aksara a,b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang paling bener !

Geguritan ing ngisor iki kanggo mangsuli soal no. 1 – 5 !


Banyu

(Dening Mas Madyo)


Oh,.... banyu kowe kaya dene geni

Nalika cilik pancen banget migunani

Nanging ,nalika gedhe kowe bisa mbilaeni

Nalika ketiga wong kangelan nemokake sliramu

Nanging nalika rendheng kowe ana ing ngendi-ngendi

Banyu, kowe bisa dadi panguripan 

Ora ana titah bisa urip tanpa sliramu

Banyu, kowe bisa dadi kematian

Banjir bandhang lan tsunami nuwuhake pepati

Kapethik saka buku “Aku Bisa Basa Jawa 4”1. Irah-irahan geguritan ing dhuwur yaiku ….

a. Banjir

b. Banyu

c. Mas Madyo

d. Banjir bandhang


2. Banyu angel ditemokake ing mangsa ….

a. rendheng

b. mareng

c. ketiga

d. labuh


3. Nalika cilik,banyu bisa dadi ….

a. bebaya

b. migunani

c. lelara

d. memala


4. Bebaya merga banyu yaiku ….

a. banjir bandhang

b. ama wereng

c. luapan lumpur

d. dadi panguripan


5. Banyu nalika gedhe bisa mbilaeni, tembung  mbilaeni tegese….

a. marahi cilaka

b. nengsemake

c. migunani

d. nyegerake


6. Geguritan tegese yaiku….

a. sekar

b. puisi

c. pacelathon

d. cangkriman


7. Maca geguritan ana ngarep kelas kudu gatekaken ….

a. swara,wirama,wibawa

b. swara,wiraga,busana

c. swara,wirama,wiraga

d. swara,wibawa,wiraga


8. Paribasan ingkang gegayutan kaliyan gotong royong inggih punika....

a. Ajining dhiri saka lathi

b. Adigang adigung adiguna

c. Rawe-rawe rantas malang-malang putung

d. Rukun agawe santosa crah agawe bubrah


9. Tembung “Punika puspa saking kang putra”. Tembung puspa tegese ….

a. godhong

b. tetuwuhan

c. kembang

d. pupus


10. Pak Darno lagi ngombe kopi.

Ukara ing dhuwur menawa dikramakake sing bener yaiku ...

a. Pak Darno lagi nginum kopi.

b. Pak Darno lagi ngunjuk kopi.

c. Pak Darno saweg nginum kopi.

d. Pak Darno saweg ngunjuk kopi.

11. Kula tumbas buku pepak basa jawa. Bu guru ugi …. buku kaliyan majalah.

Tembung kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku ....

a. tumbas

b. mundhut

c. tuku

d. mendhet


12. Tembung sing esih asli durung owah saka asale diarani ....

a. tembung lingga

b. tembung andhahan

c. tembung saroja

d. tembung camboran


13. Agus pancen bocah sing alus bebudine. Tembung alus kosok balene yaiku….

a. luhur

b. apik

c. kasar

d. teliti


14. Dasanamane anak yaiku ….

a. galuh

b. putra

c. bayu

d. nala


15. Bapak maca koran ing teras. Tembung maca basa kramane ….

a. miyos

b. crios

c. maos

d. ngoyos

16. Bapak lunga menyang Kebumen nunggang pit motor.

Ukara ing dhuwur menawa dikramakake sing bener yaiku ...

a. Bapak kesah menyang Kebumen nitih sepedha motor.

b. Bapak tindhak menyang Kebumen numpak sepedha motor.

c. Bapak kesah dhateng Kebumen numpak sepedha motor.

d. Bapak tindhak dhateng Kebumen nitih sepedha motor.

17. Aku nulis ing buku. Pak guru ... wonten papan tulis.

Tembung kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku ....

a. nulis

b. nyerat

c. matur

d. maos


18. Ater-ater tripurusa yaiku ....

a. dak, ko, di

b. dak, di, kan

c. kan, ko, di

d. an, ko, di


19. Iwak ( goreng ) ibu wingi sore. Tembung ing jero kurung sing bener ....

a. kokgoreng

b. dakgoreng

c. digoreng

d. gorengan


20. Adhik ... roti. Tembung kang trep yaiku ....

a. dak tukukake

b. kok tuku

c. dituku

d. nuku


K D : 3.2

I. Wenehana tandha ping ( x ) ing aksara a,b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang paling bener !


Wacanen crita wayang ing ngisor iki !


Puntadewa

Puntadewa kuwi pambarepe Pandhawa. Putrane Pandhu Dewanata lan ibune Dewi Kunthi. Prabu Puntadewa nata ratu ing Ngamarta. Garwane aran Dewi Drupadi lan peputra Raden Pancawala. Puntadewa duweni watak jujur, ora tau nesu, lembah manah, lan seneng ngalah. Puntadewa duweni getih putih utawa ludira seta, lan jiwa suci. Prabu Puntadewa jenenge akeh, ana sing nyebut Yudhistira, Gunatalikrama, utawa Prabu Darmakusuma.     

Kapethik saka buku “Aku Bisa Basa Jawa 4”

21. Irah-irahan wacan crita wayang ing dhuwur yaiku ….

a. Raden Puntadewa

b. Raden Yudhistira

c. Puntadewa

d. Yudhistira


22. Puntadewa raja ing kraton ....

a. Ngamarta

b. Ngalengka

c. Ngastina

d. Darawati


23. Prabu Puntadewa iku ratu kang berbudi bawa ….

a. luhur

b. sabar

c. laksana

d. wicaksana


24. Ibune Puntadewa yaiku ….

a. Ibu Drupadi

b. Ibu Madrim

c. Ibu Anjani

d. Ibu Kunthi


25. Pandhawa iku cacahe ana ….

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8


26. Pambarepe Pandhawa yaiku ….

a. Raden Werkudara

b. Raden Puntadewa

c. Raden Bimasena

d. Raden Arjuna


27. Prabu Puntadewa putranipun....

a. Prabu Drestarasta

b. Pandhu Dewanata

c. Prabu Salya

d. Prabu Kresna


28. Putranipun Prabu Puntadewa inggih punika ….

a. Raden Gathotkaca

b. Raden Abimanyu

c. Raden Antareja

d. Raden Pancawala


29. Amarga kondhang sabar lan becik bebudine, Prabu Yudhistira kasebut ….

a. ludira seta

b. ludira wilis

c. ludira rekta

d. ludira langking


30. Garwanipun Prabu Puntadewa inggih punika ....

a. Dewi Sembadra

b. Dewi Banowati

c. Dewi Drupadi

d. Dewi Larasati


31. Gurune Pandhawa kang madeg senapati agung ing perang Baratayuda yaiku ….

a. Resi Subali

b. Pandhita Durna

c. Pandhita Drupada

d. Pandhita Kresna32. Pusakanipun Prabu Puntadhewa inggih punika ….

a. Jamus kalimasada

b. Gada rujakpolo

c. Kuku pancanaka

d. Kunta wijayadanu


33. Prabu Yudhistira iku ratu ingkang ….

a. kerep maju perang

b. pinter banget perang

c. seneng banget perang

d. ora bisa perang


34. Prabu Yudhistira yen ngendhika ora nate dora. Ora nate dora tegese ….

a. ora tau ngapusi

b. ora tau keliru

c. ora keliru

d. ora becik


35. Prabu Puntadhewa duwe kadang ingkang asma ....

a. Raden Gathutkaca

b. Raden Arjuna

c. Raden Salyapati

d. Raden Sentanu


36. Simbah mirengaken ringgit purwa saking radio. Ringgit tegese ....

a. tembang

b. guyonan

c. cangkriman

d. wayang


37. Prajurit ingkang nemahi seda sampun kathah sanget. Seda tegese ....

a. pejah

b. urip

c. gesang

d. slamet


38. Prabu Yudhistira duwe getih putih.

Ukara ing dhuwur menawa dikramakake sing bener yaiku ...

a. Prabu Yudhistira gadah ludira putih.

b. Prabu Yudhistira gadah ludira pethak.

c. Prabu Yudhistira kagungan ludira putih.  

d. Prabu Yudhistira kagungan ludira pethak.


39. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ….

a. Empat sekawan

b. Empat serangkai

c. Punakawan

d. Pandhawa


40. Wiramaning ukara nalika ngucapake dialog diarani….

a. intonasi

b. akting

c. pangucapan

d. penghayatan


Kunci Jawaban

K D . 3.1

I. Pilihan Ganda :

1 B 11 B

2 C 12 A

3 B 13 C

4 A 14 B

5 A 15 C

6 B 16 D

7 C 17 B

8 D 18 A

9 C 19 C

10 D 20 A

K D : 3.2

I. Pilihan Ganda :

21 C 31 B

22 A 32 A

23 C 33 D

24 D 34 A

25 A 35 B

26 B 36 D

27 B 37 A

28 D 38 D

29 A 39 C

30 C 40

SILABUS BAHASA JAWA

SEKOLAH DASAR (SD)/ SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Satuan Pendidikan : SD/SDLB/MI

Kelas : IV (Empat)

Semester : 1

Kompetensi Inti

KI 1 : Menerima, menghargai dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga

dan guru. KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah dan tempat bermain. KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.


KISI-KISI SOAL BAHASA JAWA KELAS 4 SEMESTER 1

3.1 Memahami teks geguritan bertema budi pekerti

Mengartikan kata- kata sulit yang terdapat dalam geguritan

Menjawab dan mengajukan pertanyaan tentang isi geguritan dalam ragam krama

Mengungkapkan nilai-nilai luhur dalam geguritan secara tertulis dalam ragam krama

Menemukan pokok-pokok isi geguritan

Menyampaikan isi geguritan secara tertulis dalam ragam krama


3.2 Memahami cerita wayang tentang tokoh Yudhistira

Mengartikan kata- kata sulit yang terdapat dalam teks cerita Yudhistira

Menjawab pertanyaan tentang pokok-pokok isi teks

Mengungkapkkan nilai-nilai kejujuran dan kesabaran dari tokoh Yudhistira secara lisan dalam ragam krama


3.3 Memahami teks nonsastra tentang tradisi

Mengartikan kata- kata sulit yang terdapat dalam teks nonsastra tentang tradisi

Menjawab pertanyaan tentang isi teks nonsastra tentang tradisi

Menyampaikan isi teks nonsastra tentang tradisi secara lisan dalam ragam krama

Mengungkapkan isi teks nonsastra tentang tradisi secara tertulis dalam ragam krama


3.4 Mengenal sandhangan swara (wulu,suku, pepet, taling, taling tarung).

Mengenal sandhangan swara (wulu,suku, pepet, taling, taling tarung).

Menulis sandhangan swara (wulu,suku, pepet, taling, taling tarung).

Menjawab pertanyaan tentang sandhangan swara (wulu,suku, pepet, taling, taling tarung).

Menyampaikan isi teks sandhangan swara (wulu,suku, pepet, taling, taling tarung).

Mengungkapkan isi teks nonsastra tentang sandhangan swara (wulu,suku, pepet, taling, taling tarung).


KISI-KISI PENULISANSOAL

SATUAN PENDIDIKAN

MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa

KELAS/SEMESTER : IV/II


1 Membaca

Mampu membaca dan memahami

berbagai teks bacaan dengan berbagai

teknik membaca bersuara, membaca

indah, dan membaca huruf jawa

1. Membaca

pemahaman

Teks bacaan cerita

wayang

Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan dengan

kata tanya:

a. Siapa

b. Apa

c. Dimana

d. Bagaimana

e. Mengapa


2. Membaca cepat Teks bacaan cerita

rakyat

a. Siswa dapat menjawab pertanyaan isi bacaan

b. Siswa dapat menyimpulkan isi bacaan


3. Membaca indah Geguritan a. Siswa dapat menyebutkan judul geguritan

b. Siswa dapat menjelaskan istilah atau kata

dalam geguritan

c. Siswa dapat menceritakan isi geguritan


4. Membaca huruf

jawa

Huruf jawa dengan

sandhangan

a. Siswa dapat membaca huruf jawa dengan

sandhangan swara

b. Siswa dapat membaca huruf jawa dengan

sandhangan panyigeg wanda


2 Menulis

Mampu menuliskan karangan dengan

pikiran sendiri dalam berbagai ragam

Menulis dialog atau

percakapan

Teks percakapan a. Siswa dapat melengkapi percakapan yang

belum selesai sesuai dengan isinya

b. Siswa dapat merubah dialog menjadi narasi


bahsa dan jenis karangan sesuai kaidah

bahasa

dengan bahasa sendiri

3 Apresiasi Sastra

Mampu mengapresiasi Susastra Jawa

1. Mengapresiasi Susastra Jawa

Teks cerita wayang a. Siswa dapat menceritakan watak tokoh dalam cerita wayang

b. Disajikan gambar tokoh pewayangan, siswa dapat mendeskripsikan tokoh tersebut

c. Disajikan deskripsi tokoh siswa menyebutkan nama tokoh


2. Mengapresiasi

cerita rakyat

Teks cerita rakyat a. Siswa dapat menyebutkan asal cerita rakyat

b. Siswa dapat menyimpulkan isi cerita


3. Mengapresiasi

cerita anak

Teks cerita anak a. Siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh dalam cerita

b. Siswa dapat menuliskan amanat yang terkandung dalam cerita


4. Mengapresiasi

tembang macapat

Teks tembang macapat

a. Siswa dapat menyebutkan jenis tembang

b. Siswa dapat menyebutkan guru gatra salah satu tembang macapat

c. Siswa dapat menyebutkan guru lagu salah satu tembang macapat

d. Siswa dapat menyimpulkan isi tembang


4 Membaca

Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dengan berbagai teknik membaca bersuara, membaca indah, dan membaca huruf jawa

1. Membaca pemahaman Teks bacaan cerita rakyat

Siswa dapat menjawab pertanyaan bacaan dengan kata tanya:

a. Siapa

b. Mengapa

c. Dimana

d. Apa

e. Bagaimana


5 Apresiasi Sastra Mampu mengapresiasi Su Sastra Jawa

3. Mengapresiasi cerita anak Teks cerita anak a. Siswa dapat menyebutkan latar cerita

b. Siswa dapat menyebutkan tokoh antagonis

c. Siswa dapat menyebutkan tokoh protagonis

d. Siswa dapat menjelaskan watak yang dimiliki tokoh antagonis

e. Siswa dapat menjelaskan watak yang dimiliki tokoh protagonist 

6 Berbicara

Mampu mengungkapkan perasaan dan gagasan secara lisan tentang berbagai keperluan dalam situasi tertentu dengan tata cara yang santun

1. Mengungkapkan kesan yang paling menarik dari pengalaman pribadi, cerita drama, dan geguritan. Pengalaman pribadi 

a. Siswa dapat menceritakan dan menanggapi pengalaman pribadi

b. Siswa dapat menggunakan ragam bahasa santun dalam menceritakan dan menanggapi pengalaman pribadi


2. Mengajukan dan menjawab pertanyaan Kalimat tanya Siswa dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan konteks bacaan


7 Menulis

Mampu menuliskan karangan dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahsa dan jenis karangan sesuai kaidah bahasa

1. Menulis deskripsi keindahan alam, dsb Deskripsi bendabenda sekitar atau alam

a. Disajikan deskripsi suatu benda, siswa dapat menyebutkan nama benda tersebut

b. Siswa dapat mendeskripsikan gambar pemandangan alam


2. Menulis diskripsi (menjelaskan cara membuat sesuatu) Benda atau barang yang bermanfaat di sekitar

a. Disajikan urutan membuat suatu benda secara acak, siswa dapat mengurutkan dengan benar

b. Disajikan urutan cara membuat suatu benda, siswa dapat menyebutkan nama benda yang dibuat


3. Menulis Surat Surat ijin Disajikan contoh surat ijin, siswa dapat:

a. Menunjukkan titi mangsa

b. Menunjukkan bagian penutup surat

c. Menjelaskan isi surat


8 Berbicara

Mampu mengungkapkan perasaan dan gagasan secara lisan tentang berbagai keperluan dalam situasi tertentu dengan tata cara yang santun

Mengungkapkan kesan yang paling menarik dari pengalaman pribadi, cerita drama, dan geguritan.


Pengalaman pribadi Siswa dapat menggunakan ragam bahasa santun dalam menceritakan dan menanggapi pengalaman pribadi


Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan dengan berbagai teknik membaca bersuara, membaca indah, dan membaca huruf jawa

4. Membaca indah Geguritan Siswa dapat menjelaskan isi geguritan 47 Uraian

5. Membaca huruf Jawa Huruf jawa dengan sandhangan Siswa dapat membaca huruf jawa dengan sandhangan swara


Mampu menuliskan karangan dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahasa dan jenis karangan sesuai kaidah bahasa

1. Menulis huruf Jawa Huruf Jawa Siswa dapat menulis huruf jawa dengan sandhangan panyigeg wanda


2. Menulis dialog atau percakapan Percakapan Siswa dapat mengubah percakapan dalam narasi dengan bahasa sendiri

Kurikulum dan Silabus Bahasa Jawa SD/MI/SDLB Kelas 1-6 Klik
Post a Comment