Latihan Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 3 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Update

Latihan Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 3 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Update

Contents [Show Up]

Latihan Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 3 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Update

Laporan penilaian Pembelajaran pada Aplikasi Raport Kurikulum 2013, adalah setiap  muatan pelajaran, sehingga dalam penilaian juga per muatan pelajaran, karenanya contoh penilaian juga kami buat per muatan pelajaran sehingga bisa memudahkan dan membantu para pemangku kepentingan dalam bekerja.

Latihan Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 3 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Update

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PTS yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 3 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.

Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 3.


PENILAIAN TENGAH SEMESTER II


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas /Semester : III (Tiga) / II

Hari/Tanggal :

Waktu : 90 Menit

Pitudhuh:

1. Tulisen jeneng lan nomermu ana ing sisih tengen ndhuwur lembar jawab!

2. Wacanen saben pitakon kanthi premati!

3. Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep luwih gampang!

4. Telitinen maneh garapanmu sadurunge kok aturake marang guru!


KD 3.5

I. Wenehana tandha ping (X) ana ing aksara a, b, c utawa d ing sangarepe wangsulan sing bener !


Bapak Pucung dudu ratu dudu menggung

Dumadi pilihan

Ra praduli sugih miskin

Lamun dadi si Pucung nata Negara

1. Batangane tembang Pocung ing dhuwur yaiku………………………………………

a. Guru

b  Lurah

c. Bupati      

d. Presiden


2. Tembang Pocung kalebu tembang…………………………………………………….

a. dolanan            

b. macapat

c. gedhe

d. tengahan


3. Tembang Pocung iku ana …………………………………..gatra

a. 4                 

b. 5

c. 6                     

d. 7


4. Watake tembang Pocung yaiku ……………..………………           

a. sembrana

b. prihatin

c.sengsara

d.setya

5. Paugerane tembang Pocung yaiku ………………………...

a. 12u, 6a, 8i, 12u

b. 12u, 6a, 8i, 12a

c. 12u, 6a, 8i, 12e

d. 12u, 6a, 8i, 12o


II.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk !

6. Cacahing larik saben sapada iku diarani………………………


III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!

7. Gawea ukara nganggo tembung-tembung ing ngisor iki!

a. grana

b. sendhang

Wangsulan : 

a …………………………………………………………………..

b ………………………………………………………………….


KD 3.6

I.   Wenehana tandha ping (X) ana ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan sing bener!

Wacanen kanthi premati!

Sekaten yaiku upacara pengetan Maulud Nabi kang kaleksanan pitung dina, saka tanggal 5 nganti tekan tanggal 12 wulan Mulud. Prosesi sing sepisan yaiku mboyong 2 gamelan pusaka saka kraton tekan Masjid Agung Solo. Sing sepisan jenenge gamelan Kyai Guntur Madu digunake ing sisih kidul Masjid Agung, dene kaping pindho gamelan Kyai Guntur Sari digunake ing sisih lor.

Gamelan iki ditabuh gentenan saka esuk nganti tengah wengi. Para abdi dalem putri pada maem kinang sing diwadhahi conthong. Jajanan khas Sekaten yaiku cabuk rambak, wedang rondhe, ndhog asin, lan sega liwet.


8. Apa irah-irahaning kang trep kanggo teks ing dhuwur?

a. Tradisi Saparan

b. Tradisi Sekaten

c. Tradisi Tedhak Siten

d. Tradisi Sedekah Bumi


9. Upacara Sekaten yaiku upacara pengetan ………………………………..

a. Isro Mi’roj 

b. Ruwah         

c. Maulud Nabi

d. Saparan


10. Gamelan kang digunakake ing Sekaten yaiku ……………………………

a. Kyai Guntur Madu lan Guntur Bumi

b. Kyai Guntur Madu lan Guntur Sari

c. Kyai Guntur Sari lan Guntur Bumi

d. Kyai Guntur Bumi lan Guntur Langit    

                                                                                    

11. Gamelan Kyai Guntur Madu digunake ana ing sisih ………… Masjid Agung Solo

a. kulon

b.wetan

c. lor

d. kidul


12. Sing dudu jajanan khas Sekaten yaiku ……………………..………..

a. cabuk rambak

b. ndhog asin

c. wedang bajigur

d. wedang ronde


II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!

13. Para abdi dalem putri padha maem kinang sing diwadhahi conthong. Tembung maem, basa kramane …………………………………..

14. Kutha sing nganakake tradisi Sekaten yaiku ……..... lan ………..………...


III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!

15. Gawea ukara nganggo tembung homograf !

 a. netes (khewan)

b. netes (banyu)

Wangsulan:

a. …………………………………………………………………..

b. ………………………………………………………………….KD 4.5  

I.   Wenehana tandha ping (X) ana ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan sing bener!

Plesir Menyang Semarang

Dhek dina Minggu, Joko diajak bapak lan ibune menyang daleme simbah ana ing Semarang. Joko, bapak, lan ibune budhal saka Solo jam 05.00. Tekan kana jam 08.00.

Sawise tekan daleme simbahe, Joko salaman karo simbah lan sedulure. Sawise kuwi Joko lan kulawargane dolan menyang museum Ranggawarsito lan pasar Johar Semarang. Joko bungah banget bisa ketemu karo kulawargane simbah.


16. Sapa sing dolan menyang Semarang?

a. Joko

b. sedulure

c. kulawargane

d. simbah


17. Pirang jam suwine laku saka Solo tekan Semarang?

a. 1 jam

b. 2 jam

c. 3 jam

d. 4 jam


18. Museum Ranggawarsito mapan ana ing kutha………………………….

a. Semarang

b. Solo

c. Yogyakarta

d. Jakarta


19. Irah-irahane ing dhuwur yaiku…………………………………………….

a. Plesir Menyang Solo

b. Plesir Menyang Semarang

c. Plesir Menyang Jakarta

d. Plesir Menyang Bandung


20. Irah-irahan ing dhuwur kalebu kedadeyan kang ………………. ……..

a. nyedhihake

b. mbebayani

c. nguciwani

d. nyenengake


II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!

Wacanen kanthi premati!

Esuk iki atiku dheg-dhegan, amarga arep tampa rapot. Jam 06.30 aku budhal karo ibu menyang sekolahan. Tekan ing sekolahan durung akeh wong tuwane murid sing padha rawuh. Ibu rawuh urutan katelu. Aku ngenteni ana njaba kelas.


21. Esuk iki atiku dheg-dhegan, amarga …………………..………………… ….

22. Ibu rawuh urutan katelu. Tembung rawuh basa ngokone…………………


III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!

23. Aranana 3 bae papan panggonan kanggo plesir ana ing Kabupaten 

      Kebumen!

Wangsulan: ………………..,………………………,…………………………….KD 4.6

I.   Wenehana tandha ping (X) ana ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan sing bener!

24. Joko budhal saka Solo jam 05.00. Tembung budhal padha tegese karo …..

a. tekan

b. bali

c. rawuh

d. mangkat


25. Murid-murid kelas 3 padha plesir menyang Taman Reptil Kebumen. Tembung plesir padha tegese karo ………………………………….

a. lunga

b. kesah

c. dolan

d. tindak


26. Aku bungah banget amarga juara 1 lomba macapat. Tembung bungah tegese…….

a. sedhih

b. seneng

c. susah

d. sengsara


27. Ukara pitakon kang digunakake kanggo nudhuhake jeneng, yaiku ……….

a. apa

b. kapan

c. sapa

d. ana ngendi


28. Bocah menawa matur marang wong tuwa, sing bener nganggo basa ……

a. krama

b. krama inggil

c. ngoko

d. ngokop alus


II.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!

29. Crita pengalaman kang dicritakake marekake treyuh, gawe susahe ati kang ngrungokake diarani crita ……………………………………………….


III.  Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!

30. Gawea ukara pitakon mawa tembung ing ngisor iki!

          a. sapa                      b. kapan            

Wangsulan: 

a. …………………………………………...

b. ……………………………………………


KUNCI JAWABAN PENILAIAN TENGAH SEMESTER II


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas /Semester : III (Tiga) / II


KD 3.5

I.  1. D                                             II.  6. Guru gatra 

    2. B                                            III.  7. Kawicaksanaan guru

    3. A

    4. A

    5. B


KD 4.5

I.  8. B                                             II.13. dahar   

    9. C                                                14. Solo lan Yogyakarta

  10. B                                            III.15. Kawicaksanaan guru

  11. D

  12. C


KD 4.5

I.16. A                                             II. 21. arep tampa rapot

  17. C                                                 22. teka

  18. A                                            III. 23. Waduk Sempor, Pantai Suwuk

  19. B                                                        Goa Jatijajar lsp

  20. D


KD 4.6

I. 24. D                                            II. 29. nyedhihake

   25. C                                           III. 30. Kawicaksanaan guru

   26. B

   27. C

   28. A

Post a Comment