Latihan Soal PTS/UTS Semester 1 Bahasa jawa Kelas 6 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Latihan Soal PTS/UTS Semester 1 Bahasa jawa Kelas 6 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Contents [Show Up]

Latihan Soal PTS/UTS Semester 1 Bahasa jawa Kelas 6 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Laporan penilaian Pembelajaran pada Aplikasi Raport Kurikulum 2013, adalah setiap  muatan pelajaran, sehingga dalam penilaian juga per muatan pelajaran, karenanya contoh penilaian juga kami buat per muatan pelajaran sehingga bisa memudahkan dan membantu para pemangku kepentingan dalam bekerja.

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PTS/UTS yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 6 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.

Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 6.


Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Ujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes.


PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas : VI


1. Tuliskan nama dan nomormu di sudut kanan atas pada lembar jawaban!

2. Bacalah setiap soal dengan seksama!

3. Kerjakan dahulu soal-soal yang kamu anggap paling mudah!

4. Teliti kembali pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak/Ibu Guru!


I. Wenehana tandha ping ( x ) aksara a, b, c utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener!


KD 3.1

Wacan ngisor iki kanggo njawab pitakonan nomer 1 - 3!

Kabudayan

Kabudayan Jawa kuwi cacahe akeh banget yen dipetung. Amarga akehe, bisa awake dhewe durung ngerti cacah lan ana uga sing durung kasumurupan. Nanging, sing cetha kabudayan Jawa kuwi akeh banget lan sejatine perlu dimangerteni sapa bae. Awit kabudayan kita kuwi sejatine migunani banget tumrape urip bebrayan.

Lumantar kabudayan kuwi awake,dhewe bisa nyumurupi maneka warna kaendahan,keprigelan,kaluwihaning bangsa,lan isih akeh maneh sing bisa disumurupi. Mula becik banget yen para siswa minangka generasining bangsa nyinau babagan budaya.


1. Irah – irahan wacan ing dhuwur yaiku . . . .

a. Kabudayan

b. Kabiasaan

c. Kabudayan Indonesia

d. Kabudayan Nasional


2. Wacan ing dhuwur mbahas kabudayan ing Pulau . . . .

a. Sumatra

b. Jawa

c. Kalimantan

d. Bali


3. Awit kabudayan Jawi kuwi sejatine migunani tumprampe urip . . .

a. Mungsuhan

b. Bebrayan

c. Ora perduli

d. Acuh


4. Kasenian tari saka Jawa Tengah yaiku . . . 

a. Kecak

b. Gambyong

c. Jaipong

d. Merak


5. Tradisi sekaten kalebu salah sijining prastawa utawa kadadeyan . . .

a. Politik

b. Sosial 

c. Budaya

d. Hukum 


6. Menawa sing takon sing luwih tuwa, basa sing digunakake yaiku basa . . . .

a. Ngoko

b. Krama

c. Krama alus

d. Krama inggil


7. Deni ora seneng mangan sate.

Ukara kasebut nganggo basa . . . . 

a. Ngoko lugu

b. Ngoko alus

c. Krama lugu

d. Krama alus


8. Gatekna  pratelan –pratelan ngisor iki !

(1) Gunakna solah bawane

(2) Gatekna artikulasine

(3) Gatekna lafal

(4) Gatekna intonasi

Bab – bab kang ora kudu digatekake nalika crita , yaiku . . . .

a. ( 1 )

b. ( 2 )

c. ( 3 )

d. ( 4 )


9. Basa krama alus dianggo dening . . . .

a. Kanca sapadha

b. Wong tuwa marang anake

c. Guru marang muride

d. Anak marang wong tua


10. Ing ngisor iki , titikane teks deskripsi, kajaba . . . . 

a. Nggambarake samubarang kanthi gamblang

b. Nggmbarake kadadeyan kang migunakake panca indra

c. Mratelakake ciri – ciri obyek kanthi srampangan

d. Mratelakake ciri –ciri obyek kanthi rinci


11. Paragraf sing isine nggambarake samubarang objek, papan panggonan, utawa kadadean tinemu diarani . . . .

12. Bapak   : Arep lunga ngendi, Mas?

Kula      : Kula badhe tindak dhateng swalayan, Pak.  

Tembung kang trep kanggo ngganti tembung kang kacitak miring yaiku . . . .

13. Tembung krama inggile  jeneng  yaiku . . . .


14. Basa kang wujud tembung – tembung arupa tembung krama ora kacampuran ngoko utawa krama inggil, dene ater –ater lan panambang uga krama diarani basa . . . .

15. Tembung krama inggile kuping  yaiku . .

16. Bapak lunga sawah numpak pit motor.

Ukara ing ndhuwur owahana nganggo basa ngoko alus !

Wangsulan : ………………………………………………………………

17. Bapak wis adus.

Gawenen ukara pitakon nganggo basa krama inggil !

Wangsulan : ……………………………………………………………..

18. Tulisna telu wae kang kalebu prastawa budaya !

Wangsulan :……………………………………………………………...


KD 3.2


19. Ramane Raden Gathotkaca yaiku  . . . .

a. Bima

b. Arjuna

c. Yudistira

d. Nakula


20. Gathutkaca ngendelake anggone bisa mabur tanpa elar. Tembung elar tegese . . . .

a. Sikil

b. Swiwi

c. Tangan

d. Driji


21. Ing crita wayang,satriya kang bisa ngalahake Adipati Karna 

yaiku . . . .

a. Yudistira

b. Bima

c. Arjuna

d. Nakula


22. Tukang nabuh gamelan jenenge . . . .

a. Dhalang

b. Sinden

c. Niyaga

d. Wiraswara


23. Dasanamane  wayang yaiku . . . .

a. Ringgit

b. Ringgit Purwo

c. Wayang kulit

d. Ringgit wacucal


24. Garwane Raden Gathotkaca yaiku . . . . 

a. Dewi Arimbi

b. Dewi Kunthi

c. Dewi Saraswati

d. Dewi Pergiwa


25. Amarga wong tuwane Setyo wis tilar donya, dheweke saiki sekolah lan nyambi nyambut gawe ana ing cedhak omahe.

Pitutur saka crita kasebut yaiku . . . .

a. Pantang menyerah

b. Ngati – ati

c. Manut marang wong tuwa

d. Jujur


26. Wadhah keris jenenge  . . . .

a. Pusaka

b. Warangka

c. Gendewa

d. Senjata


27. Kelir dadi pralambang saka . . . .

a. Bumi

b. Kabutuhan wong

c. Langit

d. Sangka paraning urip


28. Satriya kang duweni otot kawat balung wesi yaiku . . . .

a. Arjuna

b. Werkudara

c. Gathotkaca

d. Adipati Karna


29.


Gambar wayang ing sisih kiwa arane . . . .

a. Nakula

b. Sadewa   

c. Arjuna

d. Yudhistira   


30.


Paraga wayang ing sisih kiwa yaiku . . . .

a. Nakula

b. Sadewa 

c. Arjuna

d. Gathotkaca


31.


Paraga wayang ing sisih kiwa yaiku . . . .

a. Rama

b. Punthadewa 

c. Kresna

d. Werkudara


32. Raden Gathotkaca iku putrane Raden Werkudara lan Dewi . . . .

a. Subadra

b. Drupadi

c. Arimbi

d. Durgantara


33. Satriya ing Pringgodani yaiku . . . .

a. Werkudara

b. Janaka

c. Arjuna

d. Gathotkaca


34. Ana ing pagelaran wayang, kang dadi pralambang saka srengenge yaiku . . . .

35. Gathotkaca kuwi satriya kang duweni otot kawat balung  . . . .

36. Tegese tembung kondhang yaiku . . . . .

37. Wong sing nglakokake  wayang  diarani . . . . 

38. Gathotkaca maju perang minangka senopati saka  . . . .

39. Sebutna loro wae jeneng liyane Werkudara !

Wangsulan : ……………………………………………………………..

40. Aranana paraga Pandhawa !

      Wangsulan : ……………………………………………………………..


KUNCI JAWABAN PTS 1 B.JAWA KELAS VI


I. Pilihan Ganda

1. A 6. A 11. A 16. D 21. C

2. B 7. A 12. B 17. A 22. D

3. B 8. A 13. C 18. B 23. D

4. B 9. D 14. C 19. C 24. C

5. C 10. B 15. A 20. C 25. D


II. Isinan

26. Deskripsi 31. Blencong 

27. Kesah 32. Wesi 

28. Asma 33. Terkenal 

29. Krama lugu 34. Dhalang 

30. Talingan 35. Pandhawa


III. Uraian 

36. Bapak tindak sawah nitih pit motor

37. Punapa Bapak sampun siram ? ( kawicaksanan Guru )

38. Sekaten, tedhak siti, ngundhuh mantu ( kawicasanan Guru )

39. Bima, Bratasena (kawicaksanan Guru )

40. Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa

Post a Comment