Latihan Soal PTS/UTS Kelas 5 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Latihan Soal PTS/UTS Kelas 5 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Contents [Show Up]

Latihan Soal PTS/UTS Kelas 5 Mupel Bahasa Jawa Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Laporan penilaian Pembelajaran pada Aplikasi Raport Kurikulum 2013, adalah setiap  muatan pelajaran, sehingga dalam penilaian juga per muatan pelajaran, karenanya contoh penilaian juga kami buat per muatan pelajaran sehingga bisa memudahkan dan membantu para pemangku kepentingan dalam bekerja.

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PTS/UTS yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 5 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.

Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 5.


Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Ujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes.

40 Latihan Soal PTS (Penilaian Tengah Semester ) Kelas 5 Mupel Matematika Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

PENILAIAN TENGAH SEMESTER

Pelajaran :  Bahasa Jawa

Kelas /Semester :  V ( lima ) / I (satu)


I. Wenehana tandha ping ( X ) aksara a , b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener !

 KD 3.1

Pengetan Dinten Kamardikan

Bapak saha ibu guru ingkang kula urmati saha para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kula dherekaken raos puja – puji syukur wonten ngarsaneipun Gusti Ingkang Maha kuwaos, awet sih nugraha saha kamirahanipun dhateng kula lan panjengan sedaya.  Ing siyang punika, kita sageg makempal wonten Aula SD Luhur kanthi becik , boten wonten alangan satunggal punapa.

Bapak ibu guru kula ngaturaken panuwun dhumateng panjenengan sedaya bilih panjenengan kersa rawuh wonten papan punika saperlu nyengkuyung kagiyatan mengeti dinten proklamasi Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 74

Bapak ibu guru saha para kanca sedaya kula ngraosi bilih minangka ketua Panitia Pengetan Dinten Kamardikan RI ingkang kaping 74 menika wet saha ageng tanggungjawabipun. Prmila kula saged betahaken pambiyantu saha nyengkuyung saking kanca-kanca sedaya. Kajawi punika pitedah saha pitutur saking bapak ibu guru sanget kula antu – antu kangge ngayahi jejibahan kula mangke.

Wasana cekap semanten atur kula. Mbok menawi anggen kula matur boten mranani penggalih, kula nyuwun agunging pangaksami. Nuwun

 

1. Acara ing nduwur dianakake ana ing  ... .

a. Bale Desa Luhur

b. aula SD Luhur

c.  aula kantor kecamatan

d.  lapangan desa 


2. Ingkang atur sesorah sambutan  yaiku … .

a. Bapak guru

b. Kepala desa

c. Ketua panitia

d. ketua karang taruna 


3. Tembung kang nduwe teges pada karo rawuh yaiku … .

a. bali

b. teka

c.  wangsul

d.  kondur


4. Tembung nyengkuyung ing bahasa indonesia pada tegese ... .

a. mendukung

b. membela

c.  membantu

d.  menyatukan


5. Sesorah ing nduwur kanggo mengeti  … .

a. Ulang tahun kamardikan RI 74  

b. Ulang tahun SD luhur

c.  acara pentas seni SD Luhur kaping

d.  kegiyatan karang taruna 


6. Sing perlu digatekake nalika sesorah ana ing ngisor,  kajaba  … .

a. Lafai

b. Intonasi

c.  klambine

d.  pamedhote ukara


7. Wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten  …  nyuwun agenging pangapunten. Tembung kang trep kanggo ngisi titik-titik ing nduwur yaiku ... .

a. kalepatan

b. kaluwihan

c.  kasarasan

d.  kaselametan


8. Medharake gagasan utawa panemu kanthi migunaake basa lisan ing ngarepe wong utawa pamireng akeh diarani … .

a. sesorah

b. nembang

c. ndhalang

d. geguritan 


9. Basa kang digunaake kanggo bocah luwih enom nalika sesorah yaiku … . 

a. ngoko

b. dialek

c.  krama

d.  krama lugu


10. Basa kang digunaake nalika sesorah marang wong kang luwih tua yaiku … .

a. ngoko

b. ngoko andhap

c.  krama

d.  krama lugu


11. Cengkorongane sesorah kang isine atur panuwun awit rawuhe para tamu yaiku ... .

a. salam panutup

b. salam pambuka

c. panutup

d. pambuka


12. Dudutan utawa simpulan, pangajak, lan atur pangapura ing sajroning sesorah iku kalebu ing perangan ... .

a. pambuka

b. salam

c. isi

d. panutup


13. Lumrahe panutupe sesorah isine babagan ... .

a. wosing sesorah

b. pangajab lan panyuwun

c. pangapura

d. pangajab lan salam panutup


II. isinana titik – titik ing ngisor iki !

14. sesorah utawa pidhato nduwe tegese medhar sabda.  Medhar sabda tegese ... . 

15. “ saking asiling pirembagan wulan kepengker katetepaken benjing enjing badhe kerja bakti.”

Tembung kepengker ing ukara ing nduwur nduwe teges ... .

16. Ngadeg ngapurancang ana ing ngarepe wong akeh kanthi mantep menika salah satunggaling sikep sarira nalika atur ... . 

17. Babagan kang isine kabeh wigati kang bakal diwedharake ana ing sesorah diarani ... .

18. Babagan ing sesorah ingkang isine pangajeng – ajeng lan nyuwun pangapura ana bab kang gawe kurang rena penggalih diarani ... . 

III. Wangsulana kang patitis !

19. Tulisna telu bae perangane sesorah !

Wangsulan:……………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

20. Sebutna apa bae sing kudu digatekna nalika maca teks sesorah ana sangarepe wong akeh!

Wangsulan : :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


I. Wenehana tandha ping ( X ) aksara a , b, c, utawa d ing sangarepe wangsulan kang bener !


KD 3.2

Wacanen kanthi permati!

Nalika lair, Adipati Karna dilarung ing kali banjur ditemu dening kusir kraton jenenge Adirata, diwenehi jeneng Wasusena. Bareng wis diwasa Karna dadi adipati ing Awangga sawise ngalahake Prabu karnmadra, raja ing kadipaten kasebut. Adipati Karna kagungan garwa asmane Dewi Surtikanti lan kagungan putra Raden Warsa Kesuma. Pusakane kang amuh yaiku Panah Kutawijayadanu, lan uga kagungan kuda minangka titihan kang aran ciptaplanagati. 

  

21. Saking wacan ing nduwur, ingkang dilarung ing kali yaiku ... .

a. Adipati Karna

b. Adirata

c. Karnamadra

d. Raden Warsa Kesuma


22. Nalika ditemu dening Adirata, Adipati Karna cilik dwenehi jeneng ... .

a. Werkudara

b. Wasusena

c. bimasena

d. Karnamadra 


23. Tembung jeneng nduwe tembung pada tegese kaliyan ... .

a. anak

b. kakang

c. adhi

d. asma 


24. Adhipati Karna sasampunipun diwasa dadi kasatriyan ing ... .

a.  Madhukara

b. Astina

c. Jodhipati

d. Awangga


25.  Pusakane Adipati karna awujud panah kang ampuh kasebut .... .

a. Kunta Wijayadanu

b. Cakra

c. Pasopati

d. Gadarujakpala 


26.Adipati Karna iku atmajane Dewi Kunthi kaliyan Dewa Surya.

Atmajane iku tegese ... .

a. adhine

b. kakange

c.  anake

d. bapake


27.Nalika perang baratayuda Adipati Karna aben ajeng kaliyan Raden Arjuna. Aben ajeng tegese ... .

a. dulur lanang

b. adu arep

c. sanak kadang

d. dipun kusiri


28.Paraga wayang Adipati Karna nduwe watak ... .

a.  srakah, ala atine, seneng goroh

b.  luhur budine, kendel, licik , 

c.  culika, ala atine, srakah

d.  luhur budine, teguh ing janji, mbelani negara


29.  Nalika perang jemparingan adipati Karna kaliyan raden Arjuna nitih kreta. Nitih kreta tegese... .

a. numpak

b. nganggo

c.  nggawa

d.  nduwe


30.Ingkang dados kusiripun Adipati Karna nalika perang tandhing kalawan Raden Arjuna yaiku ... .

a.  Prabu Kresna

b.  Prabu Suyudana

c.  Prabu Salya

d.  Prabu Puntadewa


31.Perangipun Adipati Karna kaliyan raden Arjuna rame banget, mboten wonten ingkang mimpang.  Mimpang tegese ... .

a.  kalah

b.  menang

c.  ngrubut

d.  pasrah 


32.Wonten ing akhiripun crita Karna tandhing, Adipati Karna gugur dening raden  Arjuna ketaman pusaka ampuh kasebut panah ... .

a.  Cakra

b.  Pasopati

c.  Kunta Wijayadanu

d.  Gada Rujakpala


33.Adipati Karna gugur dados satriya ingkang mbelani negara. Jejering satriya utama kudu berbudi bawa laksana, tegese ... .

a.  Wanni nantang sapa bae

b.  Wani perang karo sapa bae

c.  Yen ngomong kudu netepi omongane

d.  Yen ngomong kudu bisa gonta – ganti


II.  isinana titk-titik ing ngisor iki !

34.  Perang  gedhe antarane Kurawa lan pandhawa diarani perang ... 

35. Adipati Karna negtingalaken titisipun jemparing. Raden Ajuna dipun les kulukipun, kenging. Raden Ajuna lingsem sanget. Lingsem sanget pada tegese ... .

36. Paraga wayang kang nduweni watak alus budine, satirya, seneng tetulung uga lembah manah. Satriya ing Madukara yaiku ... .

37. Semar, Petruk, Gareng lan Bagong paraga wayang ingkang kasebut ... .

38. Perang Baratayuda yaiku perange Kurawa  kalawan Pandhawa kapendhet saking crita ... .


III.    Wangsulana kang patitis !

 39.Raden Arjuna rumangsa isin banget kuluke dipanah dening  adipati Karna.

Ukara ing nduwur owahana dadi ukara krama alus !

Wangsulan :……………………………………………………………………………………………………………

40.Karna tandhiig iku salah satunggaling cerita perang baratayuda. Perang iku nyritaakeperange sapa karo sapa ?

Wangsulan:  ……………………………………………………………………………………………………………


Kunci Jawaban PTS Kelas 5 Semester 1 Bahasa Jawa 

KD 3.1

1. b 2.  c 3. b 4. a 5. a 6. c 7. a 8. a 9. a 10. d 

11.  d 12. d 13. d

14. ngandharake omongan utawa micara sangarepe wong akeh

15. sasi wingi

16. sesorah

17. isi / dudutan

18. pangajab

19. salam pambuka, purwaka/pambuka, isi/dudutan, panutup, salam panutup

20. lafal /tata pangucapan tembung lan ukarane, intonasi, tempo, lan ekpresine

KD 3.2

21.   a 22.  b  23. d 24. d 25. a 26. c 27. b 28. d 29. a 30. c 

31.  b 32. b 33. c

34. Baratayuda

35. isin banget

36. Arjuna

37. punakawan

38. Mahabarata

39. Raden Arjuna rumaos lingsem sanget mahkhutanipun kenging jemparing dening adipati Karna

40. tata pangucapane/lafal, intonasi, akting/gerak mimik, lan pengahayataneKisi-Kisi Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1

Bahasa Jawa 3.1 memahami teks pidato

mejawab pertanyaan sesuai teks bacaan peidato

siswa dapat mengartikan kata - kata sulit dan menyusun kalimat

siswa dapat menyebutkan sikap yang benar dalam berpidato

siswa dapat menyebutkan sikap yang benar dalam berpidato

siswa dapat menyebutkan sikap yang benar dalam berpidato

siswa dapat melengkapi kata rumpang dengan benar

siswa dapatmengartikan dan menggunakan kata yang tepat sesuai tatanan dalam bahasa jawa

siswa dapatmengartikan dan menggunakan kata yang tepat sesuai tatanan dalam bahasa jawa

siswa dapat menyebutkan bagian pidato dengan benar

siswa dapat menyebutkan bagian pidato dengan benar

siswa dapat menjelaskan arti kata tanggap wasana dengan benar

siswa dapat menuliskan  bagian pidato dengan benar


3.2 memahami teks cerita wayang "Karna Madeg senapati ".

siswa dapat menyebutkan tokoh wayang dengan benar

siswa dapat menemukan persamaan arti dalam kalimat

siswa dapat menyebutkan nama kerajaan dalam tokoh wayang

siswa dapat menulis isi teks cerita wayang Pandawa Karna Madeg senopati

siswa dapat menulis karakter tokoh dan pokok cerita Pandawa Karna Madeg Senapati

siswa dapat menyebutkan nama senjata pokok cerita Pandawa Karna Madeg Senapati

siswa dapat menemukan persamaan arti dalam kalimat

siswa dapat menjelaskan pokok cerita Pandawa Karna Madeg Senapati

siswa dapat menemukan persamaan arti dalam kalimat

siswa dapat menulis ringkasan cerita wayang Pandawa Karna Madeg Senapati

siswa dapat menjawab pokok cerita Pandawa Karna Madeg Senapati

siswa dapat menuliskan kalimat dalam bentuk kalimat lain

Kisi-Kisi Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 1 selengkapnya  silahkan download pada link ini

https://drive.google.com/file/d/1Lju7K9c8MZO4kt8abFTn1wx-cvYtaxjD/view?usp=sharing

Post a Comment