Soal Penilian Akhir Tahun (PAT)/UKK Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Soal Penilian Akhir Tahun (PAT)/UKK Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal

Contents [Show Up]
Soal Penilian Akhir Tahun (PAT)/UKK Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal
Soal PAT/UKK dapat Bapak dan Ibu Guru ujicobakan pada siswa-siswi Anda. Semoga Siswa-siswi anda akan berhasil dengan nilai yang maksimal dan menjadi generasi penerus yang handal dan berkualitas serta berakhlaqul karimah.

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PAT yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 5 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan. Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 5.
Soal Penilian Akhir Tahun (PAT)/UKK Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Dan Kunci Jawaban Lengkap Kisi-Kisi Soal
Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Ujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes. Link Kisi-kisi soal.

PETUNJUK UMUM:
1.   Tulislah nama dan nomormu di sudut kanan atas lembar jawab!
2.   Bacalah soal dengan teliti!
3.   Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang kamu anggap paling mudah!
4.   Teliti kembali pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada Bapak/Ibu guru!

I.        Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d!
1.       

Kelengkapan ayat di atas adalah ….
a.                    c. 
 
b.                d.             

2.        Surah Al Maun diawali dengan lafal ….
a.   فَذٰلِكَ   
b.   اَلَّذِ يْنَ
c.   يُكَذِّبُ
d.   اَرَءَيْتَ

3.        Jumlah ayat dalam surah Al Maun  adalah ….
a.   5 ayat
b.   10 ayat
c.   7 ayat
d.   6 ayat
4.        Lafal terdapat dalam surah Al Maun ayat ke ….
a.   6
b.   5
c.   4
d.   3

5.        Isi pokok surah Al  Maun adalah  …
a.   ciri-ciri pendusta agama
b.   sikap terhadap harta benda
c.   sikap terhadap anak yatim
d.   penegasan perintah salat

6.         Surah Al Maun ayat keempat  berbunyi ….


7.        Beribadah jika hanya ingin dipuji orang lain disebut ....
a. takwa
b. iman
c. semangat
d. riya

8.        Menurut surah Al Maun  ayat 4 dan 5, orang yang celaka adalah yang melalikan salatnya. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang melalaikan salat  adalah  ….
a. salat tepat waktu
b. melaksanakan salat jika diperintah
c. salat berjama’ah bersama ustadz
d. mendirikan salat tanpa diperintah

9.        Orang yang tidak menyayangi anak yatim termasuk pendusta …
a. negara
b. agama
c. pemerintah
d. bangsa

10.     Berikut ini merupakan ciri pendusta agama, kecuali….
a. mendirikan salat jika disuruh orang tua
b. memberi makan pengemis
c. menghina orang miskin
d. tidak mau berteman dengan orang miskin

11.     Jumlah rasul Ulul Azmi adalah  ....
a.  99
b.  20
c.  5
d.  25

12.     Tugas utama seorang rasul adalah ….
a.  berbuat baik kepada sesama
b.  menyampaikan kabar buruk
c.  mengajarkan kepada keburukan
d.  menyampaikan ajaran yang diwahyukan Allah swt
13.     Nabi yang pertama kali diutus Allah swt adalah  …
a.  Nabi Muhammad saw
b.  Nabi Ibrahim as
c.  Nabi Adam as
d.  Nabi Ayyub as

14.     Rasul yang disebut sebagai khatamul anbiya atau penutup para nabi dan rasul adalah  ….
a.  Nabi Yunus as
b.  Nabi Muhammad saw
c.  Nabi Ibrahim as
d.  Nabi ‘Isa as

15.     Perhatikan tabel berikut ini!
No Nama Nabi dan Rasul
1 Nabi ‘Isa as
2 Nabi Idris as
3 Nabi Nuh as
4 Nabi Ibrahim as
5 Nabi Ayyub as
Berdasarkan tabel di atas yang termasuk rasul ulul azmi ditunjukkan oleh nomor….
a. 1,2, dan 3
b. 2, 3 dan 4
c. 2,4 dan 5
d. 1,3 dan 4

16.     Perhatikan tabel berikut ini!
Nama Rasul Kitab yang diterima
Isa Injil
Musa as Taurat
.... Zabur
Muhammad saw Al-Qur’an
Nama rasul penerima kitab untuk  melengkapi tabel di atas adalah ….
a. Nabi Ibrahim as
b. Nabi Daud as
c. Nabi Nuh as
d. Nabi Ayyub as

17.     Rasul bersifat fatanah yang memiliki arti ….
a. dapat dipercaya
b. cerdas
c. benar
d. menyampaikan wahyu

18.     Rasul Allah  memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang diwahyukan Allah swt kepada umatnya, karena Rasul Allah memiliki sifat ….
a. tabliq
b. fatanah
c. siddiq
d. amanah

19.     Berikut ini adalah kisah nabi Ibrahim as yaitu ….
a. menerima wahyu dari Allah swt melalui mimpi untuk menyembelih putranya
b. diberi mukjizat bisa menyembuhkan penyakit kusta dan buta
c. membuat kapal untuk menghindari banjir bandang
d. dihanyutkan di sungai Nil untuk menghindari pembunuhan dari raja Fir’aun

20.     Umat yang menolak ajakan Nabi Nuh as mendapat azab berupa ….
a. dihantam petir
b. diubah wajahnya seperti kera
c. dihujani dengan kerikil yang panas
d. banjir bandang

21.     Rasul ulul azmi yang hidup pada masa Raja Fir’aun dan ketika masih bayi dihanyutkan di sungai Nil adalah  ….
a. Nabi Muhammad saw
b. Nabi Ibrahim as
c. Nabi Musa as
d. Nabi ‘Isa as

22.     Dengan kekuasaan Allah swt Nabi ‘Isa as dilahirkan dengan perantara ibu saja. Ibunda Nabi ‘Isa as adalah ....
a. Maryam
b. Aminah
c. Asiyah
d. Yukabad

23.     Nabi Musa as selalu mengajak kaumnya menyembah Allah, tetapi sebagian umat menentang Nabi Musa as karena takut dihukum mati oleh  Raja Fir’aun. Meskipun demikian Nabi Musa tetap menjalankan dakwahnya. Tidak sedikitpun beliau merasa takut kepada Fir’aun. Perilaku terpuji nabi Musa as adalah …. 
a. sopan
b. berani karena benar
c. taat kepada Allah
d. tabah menghadapi cobaan

24.     Dengan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Isa as dapat menyembuhkan orang yang buta dan berpenyakit kusta. Berikut ini adalah perilaku yang meneladani sikap terpuji  Nabi Isa as adalah….
a. membantu orang lain jika dimintai pertolongan dan diberi imbalan
b. menolong korban bencana alam dengan ikhlas
c. membantu teman yang kesulitan mengerjakan ulang
d. menyuruh orang lain ikut menolong korban kecelakaan

25.     Salah satu contoh perilaku meneladani Rasul ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari adalah  ….
a. tabah dan sabar dalam mengerjakan tugas dari guru
b. tidak mau membantu teman yang kesulitan
c. mudah marah dan tidak mau menerima saran
d. mengaji dan belajar  jika perintah dari guru

26.    Hidup secara wajar dan tidak berlebihan, sesuai dengan kemampuan disebut   ….                                               
a. ikhlas
b. cerdas
c. sederhana
d. miskin

27.     Ciri-ciri orang yang hidup sederhana adalah ….
a. berpenampilan sewajarnya
b. cerdas pola pikirnya
c. benar dalam berkata dan bertindak
d. menyombongkan diri

28.     Menurut surah Al Isra ayat 17,  orang yang memiliki sifat boros atau berlebihan adalah saudaranya ….
a. nabi
b. malaikat
c. manusia
d. setan

29.     Keuntungan orang yang hidup sederhana adalah ….
a. hidup serba kekurangan
b. hidupnya tenang
c. ingin mengambil hak orang lain
d. mendapat pujian dari tetangga

30.     Berikut ini adalah perilaku orang yang mencerminkan hidup sederhana  dalam kehidupan sehari-hari adalah ….
a. berbelanja barang yang diperlukan saja
b. saling mendo’akan sesama teman
c. membagi sedikit ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada teman
d. menginfakkan harta yang dimiliki untuk kepentingan umat
31.     Makna kata ikhlas adalah  ….
a. bersih
b. banyak
c. ada
d. mulia

32.     Ciri-ciri orang yang ikhlas, kecuali….
a. beramal tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia
b. selalu mengharapkan balasan jasa
c. tidak pernah mengeluh dalam mengerjakan tugas
d. tidak menceritakan amalnya kepada orang lain

33.      Ikhlas adalah suatu perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah swt semata untuk mendapatkan  ….
a. hadiah
b. imbalan
c. rida dari Allah
d. pujian

34.     Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran agama Islam akan mendapatkan  ….
a. kesenangan hidup
b. hadiah
c. pujian
d. pahala

35.     Anjuran agama Islam kepada umatnya ketika beramal hendaklah dilakukan dengan….
a. niat dan hati yang ikhlas
b. sepenuh hati
c. mengharap pujian dari orang lain
d. sombong dengan amalnya

36.     Salat malam yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan adalah salat ….
a. tahajud
b. duha
c. tarawih
d. rawatib

37.     Waktu pelaksanaan salat tarawih adalah ….
a. setelah salat maghrib
b. setelah salat isya
c. sebelum salat isya
d. setelah salat witir

38.     Jumlah rakaat dalam salat tarawih adalah….
a. 20 rakaat
b. 11 rakaat
c. 11 atau 23 rakaat
d. 8 atau 20 rakaat

39.     Salat tarawih 20 rakaat pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan khalifah ….
a. Umar bin Khattab
b. Ali bin Abi Thalib
c. Usman bin Affan
d. Abu Bakar as Siddiq

40.     Batas akhir mengerjakan salat tarawih adalah….
a. tengah malam
b. terbenamnya matahari
c. waktu fajar
d. pukul 05.00 pagi

41.     Salat tarawih yang dikerjakan 23 rakaat terdiri dari ….
a. 10 tarawih dan 13 witir
b. 20 tarawih dan 3 witir
c. 8 tarawih 15 witir
d. 22 tarawih 1 witir

42.     Salat tarawih ditutup dengan melaksanakan salat ….
a. witir
b. tahajud
c. rawatib
d. duha

43.     Selain salat tarawih Rasulullah juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan cara….
a. menonton acara tausiah
b. memukul bedug dan kentongan
c. membunyikan petasan
d. tadarus al qur’an

44.     Di bawah ini merupakan keutamaan dari salat tarawih adalah….
a. menambah ketaatan kepada Allah swt
b. mempunyai banyak teman
c. menjadikan malam-malam Ramadan terasa ramai
d. mengurangi tidur sore

45.     Umat Islam yang melaksanakan salat tarawih dengan ikhlas dan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan akan mendapatkan ….
a. hadiah dari ustadz
b. imbalan berupa takjil
c. pahala dari Allah
d. pujian dari guru

46.     Tadarus berasal dari kata darasa yang artinya….
a. membaca
b. mengetahui
c. menulis
d. mempelajari

47.     Sebelum tadarus al Qur’an, kita hendaknya memulainya dengan membaca….
a. ta’awudz dan basmalah
b. surah al Fatihah
c. hamdalah
d. tasdiq

48.     Sebelum tadarus al Qur’an kita disunahkan untuk….
a. salat
b. tayamum
c. berwudu
d. mandi

49.     Saat membaca al-Qur’an kita harus memerhatikan adab. Salah satunya saat membaca hendaknya dengan ….
a. cepat dan lancar
b. tenang dan tidak tergesa-gesa
c. tergesa-gesa
d. senang dan tenang

50.     Berikut ini adalah manfaat tadarus al_Qur’an pada malam bulan Ramadan, kecuali….
a. memperlancar membaca al-Qur’an
b. menumbuhkan kecintaan terhadap al-Qur’an
c. mendapatkan teman yang banyak
d. mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt

51.     Kisah Luqman dijelaskan dalam al-Qur’an surah ….
a. Al Lahab
b. Al Quraisy
c. Ali Imran
d. Luqman

52.     Luqman al-Hakim semasa hidupnya pernah menjadi guru Nabi ….
a. Muhammad saw
b. Ibrahim as
c. Dawud as
d. Isa as

53.     Berikut ini adalah pesan Luqman kepada anaknya, kecuali ….
a.  bersyukur kepada Allah
b.  menyekutukan Allah
c.  janganlah angkuh dan sombong
d.  berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran

54.
surah Luqman ayat 13     
Pesan yang disampaikan Luqman kepada anaknya berdasarkan potongan surah Luqman ayat 13 di atas adalah ….
a. jangan menyekutukan Allah
b. mengerjakan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar
c. mendirikan salat dan bersabar
d. jangan memalingkan mukamu dari manusia karena sombong

55.     Berikut ini merupakan sikap meneladani sikap Luqman Al Hakim adalah ….
a. bekerja tanpa mengenal waktu
b. belajar semalam suntuk menjelang ujian
c. ramah dan rendah hati dalam bergaul
d. tidak menerima saran pendapat orang lain 


Kunci Jawaban Soal PAS 2  Kelas V Pendidikan Agama Islam dan Budi Peker
Tahun Pelajaran 2018/2019

KD 3.1 KD 3.3 KD 3.8 KD 3.9 KD 3.11 KD 3.17
1 A 11 C 26 C 31 A 36 C 51 D
2 D 12 D 27 A 32 B 37 B 52 C
3 C 13 C 28 D 33 C 38 D 53 B
4 B 14 B 29 B 34 D 39 A 54 A
5 A 15 D 30 A 35 A 40 C 55 C
6 C 16 B 41 B
7 D 17 B 42 A
8 B 18 A 43 D
9 B 19 A 44 A
10 B 20 D 45 C
21 C 46 D
22 A 47 A
23 B 48 C
24 B 49 B
25 A 50 C