Soal Penilaian Akhir Semester (PAT) Bahasa Jawa Kelas 4 SD MI Dan Kunci Jawaban serta Kisi Kisi soal 2019

Soal Penilaian Akhir Semester (PAT) Bahasa Jawa Kelas 4 SD MI Dan Kunci Jawaban serta Kisi Kisi soal 2019

Contents [Show Up]
Soal Penilaian Akhir Semester (PAT) Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Dan Kunci Jawaban serta Kisi Kisi soal 2019
Keberadaan Bahasa Jawa, terutama bahasa Krama Alus dirasa masih penting di tengah masyarakat . Akan tetapi, apabila kesadaran itu tidak dibarengi tindakan nyata dan tauladan dari orangtua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka, baik dalam berbicara/bertutur kata maupun bertingkah laku maka semua itu hanya akan menjadi harapan dan impian saja. Kebiasaan keseharian mulai dari keluarga sampai lingkungan sekitar harus dicontohkan pada anak-anak kita. Jangan pernah menyerah, mulailah dari sekarang dan jangan menunda lagi, karena  lima sampai sepuluh tahun yang akan datang baru kita akan mengunduh dan melihat hasil dari apa yang kita tanam saat ini, insya Allah kedepan generasi muda kita akan menjadi generasi yang berkarakter, mempunyai unggah-unguh, tata krama ,dan kepribadian yang berakhlakul karimah.
Soal Penilaian Akhir Semester (PAT) Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Dan Kunci Jawaban serta Kisi Kisi soal 2019
Soal PAT dapat Bapak dan Ibu Guru ujicobakan pada siswa-siswi Anda. Semoga Siswa-siswi anda akan berhasil dengan nilai yang maksimal dan menjadi generasi penerus yang handal dan berkualitas serta berakhlaqul karimah.

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PAT yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 4 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.
Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 4.

Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Ujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes. Download kisi-kisi soal link

PITUDHUH :
1. Tulisen jeneng lan nomermu ana ing sisih tengen dhuwur lembar jawaban !
2. Wacanen saben pitakon kanthi premati!
3. Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep luwih gampang !
4. Tlitinen maneh garapanmu sadurunge kok aturake marang Bapak/Ibu Guru !

I. Wenehana tandha ping(X) ing aksara A,B,C,utawa D ing sangarepe wangsulan kang paling bener!
Wacan ing ngisor iki kango jawab no. 1- 4

BLEDHUG KUWU
Sawise nampa dhawuhe Ajisaka sing saiki wis dadi ratu ing Medangkamolan, Joko Linglung banjur pamit. Wis mantep tekade Joko Linglung bakal ngayahi dhawuhe Ajisaka. Joko Linglung iku titah  kang awujud ula gedhe. Sanajan wujude ula ,nanging dheweke bisa tata jalma ,bisa guneman kaya dene menungsa lumrah. Joko Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Ajisaka kang salah kedaden, lair wujud ula. Mula bareng wes gedhe, dheweke sowan menyang kraton Medangkamolan saperlu njaluk diakoni pinangka anake Ajisaka. Anggone sowan menyang kraton dheweke diterake dening Mbok Randha Retna Mengali kang sesuwene iki ngopeni dheweke. Panganggepe Joko Linglung marang Mbok Randa wis kaya dene wong tuwane dhewe.

Ing pisowanane menyang kraton,Joko Linglung diaku anake Ajisaka menawa dheweke bisa ngalahake bajul putih malihane Prabu Dewatacengkar kang saiki mapan ana ing Segara Kidul. Saliyane iku, menawa dheweke bisa ngalahake si bajul putih iku, mulihe menyang Medangkamolan ora oleh liwat sandhuwure lemah. Dheweke kudu liwat sangisore lemah, jalaran menawa liwat dalan biasa mesthi bakal gawe wedine rakyat Medangkamolan...
Kebumen, April 2019
Sri Sunarsih, Bledhug Kuwu, Besutan Crita Rakyat

1. Miturut wacan ing  dhuwur Joko Linglung iku titah kang wujude...
a. baya putih 
b. ula gedhe   
c. manungsa
d. bajul putih

2. Joko Linglung bakal ngayahi dhawuhe Ajisaka.   Ukara iku  nudhuhake yen Joko Linglung duwe sifat ...
a. sombong 
b.  goroh 
c.  mituhu            
d. ngapusi

3. Senajan wujude ula nanging dheweke bisa guneman.
Tegese guneman yaiku...
a. omong 
b. guyon   
c. mlaku
d.  mangan

4. Wacan ing dhuwur duwe pitutur kang luhur menawa menungsa kudu bisa...
a. Tepa slira
b. guneman   
c.    tata krama
d.    sekti

GAMBUH
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon
5. Tembang gambuh  iku dumadi saka...gatra.
a. 1   
b. 5     
c. 6
d. 4

6. Kang cinatur polah kang kalantur.
Tembung kalantur iku tegese...
a.    kebacut       
b.    wewarah 
c.    kembang
d.    pitutur

7. Guru wilangan gatra kaping pisan tembang gambuh  yaiku...
a. 10                     
b. 8     
c. 7               
d. 12


8. Gambar wayang ing dhuwur arane...
a. Puntadewa   
b. Werkudara   
c. Janaka
d. Nakula

9. Wayang ing dhuwur duwe jeneng liya ing ngisor iki, kejaba...
a. Bima     
b. Bratasena 
c. Permadi
d. Jaga Abilawa

10. Wayang ing dhuwur duwe aji-aji jenenge...
a. panah pasopati   
b. kotang ontrokusuma 
c. senjata cakra
d. kuku pancanaka

11. ?ps/av/.
Sandhangan panyigeg wanda ukara ing dhuwur arane...
a. layar   
b. cecag   
c. wignyan
d. pangku

12. Sandhangan panyigeg wanda wignyan iku wujude...
a. /  
b. h
c. \
d. =

13. ?kc=bw=.
Aksara jawa iku wacane...
a. kunang kunang   
b. karanganyar   
c. kandhang jaran 
d. kacang bawang

14. ?bpk\.
Sandhangan panyigeg wanda ukara ing dhuwur arane...
a. Pangku   
b. Layar     
c. Cecag
d.Wignyan

15. ?kx[p[mlu.
Aksara jawa iku wacane...
a. karo nyapu 
b. karo aku   
c. kerep padu
d. karepe melu

16. Sregep sinau
 Menawa ditulis aksara jawa sing bener yaiku...             
a. ? s} [z[zmetu.   
b. ?s}gepVpu.
c. ?s}gepSinau.
d. ? s]gMbiru.

17. ?geb-/geb-/.
Aksara jawa  iku wacane...
a. gebyar-gebyur   
b. gilar-gilar
c. gedhang goreng 
d. gebyar-gebyar

18. Brambang bawang
Ukara ing dhuwur  menawa ditulis aksara jawa yaiku...
a. ?[bochbc=.
b. ?[bochln=.
c. ?b]wijy.
d. ?b]mB=bw=.

19. ?k}tegKe/tsn.
Menawa disalin nganggo aksara latin kang bener yaiku...
a.     kreteg kertasana   
b.     kreta kencana   
c.     kreteg mergasana
d.     sregep sinau

20. Bocah bajang kepengin mangan.
Tembung ing dhuwur menawa didadekake krama madya kang bener yaiku...
a. Lare bajang kepengin maem.
b. Lare bajang kepengin nedha.
c. Lare bajang kepengin dhahar.
d. Lare bajang kepengin mangan.

21. Sing nulis crita Bledhug Kuwu iku Sri Sunarsih.
Tembung ing dhuwur menawa didadekake krama inggil kang bener yaiku...
a. Ingkang nulis carita Bledhug Kuwu iku Sri Sunarsih.
b. Ingkang maos cerita Bledhug Kuwu iku Sri Sunarsih.
c. Ingkang nyerat cerita Bledhug Kuwu iku Sri Sunarsih.
d. Ingkang nyerat cariyos Bledhug Kuwu punika Sri Sunarsih.

22. ?k-aim/jukituku[kop-h.
Tulisan jawa iku menawa disalin aksara latin kang bener yaiku...
a. Kyai Marjoko tuku kopyah.
b. Kyai Marsudi tuku kopyah.
c. Kyai Marjuki tuku kopyah.
d. Kyai Marjuki tuku koyah.

23. Dina Rebo .
Ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara jawa kang bener yaiku...
a. ?finx[bo.   
b. ?finre[bo.     
c. ?finX[bo.                     
d. ?dinx[bo.

Wacan ing ngisor iki kanggo jawab nomer 24-26
NAKULA lan SADEWA
Nakula Sadewa iku satriya kembar putrane Prabu Pandhu Dewanata karo Dewi Madrim. Dewi Madrim iku rayine Prabu Salya nata ing Mandaraka. Sesebutan liyane,Raden Nakula uga aran Pinten,Tripala.

Raden Sadewa uga aran Tangsen utawa Darmagranti. Nakula lan Sadewa kalebu Pandhawa, yaiku satriya Pandhawa angka papat lan lima. Pandhawa iku ana lima, yaiku Puntadewa,Werkudara,Janaka,Nakula,lan Sadewa. Sanajan seje ibu, Nakula lan Sadewa iku setya banget marang kadange tuwa...

24. Irah irahan wacan ing dhuwur yaiku...
a.    Nakula                         
b.    Nakula lan Sadewa 
c.    Prabu Salya
d.    Sadewa

25. Prabu Salya  nata ing...
a.    Madukara   
b.    Mandaraka 
c.    Mandura
d.    Amarta

26. Bapake Nakula lan Sadewa yaiku ...
a.     Prabu Salya   
b.     Prabu Yudhistira
c.     Prabu Pandhu Dewanata
d.     Prabu Puntadewa

GAMBUH
Aja nganti kebanjur
Sabarang polah kang nora jujur
Yen kebanjur sayekti kojur tan becik
Becik ngupaya iku
Pitutur ingkang sayektos
27. Tembang Gambuh iku kalebu jinise  tembang...
a.   gedhe   
b.   tengahan
c.   dolanan
d.  macapat

28. Watake tembang gambuh yaiku...
a.    pitutur   
b.    seneng 
c.    nyumadulur
d.    nepsu

29. Tibaning swara urip/vokal ing pungkasane gatra iku diarani...
a. guru sastra     
b. guru gatra     
c. guru wilangan
d. guru lagu

30. Aja nganti kebanjur tegese...
a. aja nganti dituturi.
b. aja nganti kebablasen.
c.  aja nganti dadi elek
d.  aja nganti ketinggalan

31. Paugerane tembang gambuh kang bener yaiku...
a.      7u-10u-12i-8o-8u   
b .    7u-10i-12o-8u-8o 
c.    7i-10i-12i-8u-8o
d.    7u-10u-12i-8u-8o

32. Guru gatra yaiku...
a. cacahe pada saben tembang.
b. cacahe kecap wanda saben gatra.
c. tibaning swara aksara urip/vokal ing pungkasane gatra.
d. cacahe larik/baris saben sapada

33. Wong kang pegaweyane nglakokake wayang arane...
a.      waranggana   
b.      peniti 
c.    dhalang
d.    niyaga

34. Wadhah kanggo nyimpen wayang digawe saka kayu arane...
a. kothak   
b.    blencong 
c.    kelir
d.    kempyak

35. Wayang kang digawe saka kayu arane...
a.    golek
b.    beber   
c.    kulit
d.    purwa

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung  kang mathuk !
36. Crita Rawa Pening iku asale saka daerah...
37. Runtutane guru lagu tembang gambuh yaiku...
38. Bacutna tembang gambuh iki!
Tanpa tutur katula- tula...
39. Pratama menawa ditulis nganggo aksara jawa yaiku...
40. ?w}di[n.
Aksara jawa iku unine...
41. Tuku lenga
Menawa di tulis nganggo aksara jawa...
42. Jam setengah pitu aku mangkat sekolah.
Pak Guru ugi sampun...
43. Bapak dhahar sate.
Kula ...roti.
44. Mori kanggo nggelar jejere wayang iku jenenge...
45. Pak Guru saweg nyerat.
Ukara ing dhuwur  menawa disalin basa ngoko yaiku...

III.Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki nganggo ukara kang mathuk !
46. Aranana 3 kang kalebu tembang macapat !
47. Sebutna 3 kang diarani Pandhawa !
48. Tulisen nganggo aksara jawa !
- Praja
- Pregiwa
- Kreteg
49. . Aranana gamelan ing ngisor iki


50. Aranana 3 tuladhane crita rakyat saka tlatah Jawa Tengah!

KUNCI JAWABAN PAT BAHASA JAWA KELAS IV

1.B 6. A 11.A 16.C 21. D 26. C 31. D
2. C 7.C 12. B 17. D 22. C 27. D 32. D
3. A 8.B 13. D 18. D 23. A 28. A 33. C
4. C 9. C 14. A 19.A 24. B 29. D 34.B
5. B 10. D 15. D 20. B 25. B 30. B 35.A

36. Jawa Tengah
37.u-u-i-u-o
38.katali
39.?p]tm.
40. wredine
41. ?tukuXz.
42. tindak
43. nedha
44. kelir
45. Pak Guru lagi nulis.
46. Kebijaksanaan Guru ( mijil –maskumambang-sinom-gambuh-kinanthi-asmarandana-durma-dhandhanggula-pangkur-megatruh-pocung).
47. Kebijaksanaan Guru(Puntadewa-Werkudara-Janaka-Nakula-Sadewa).
48. a.?p]j. b.?p}giw. c.?k}teg\.
49. bonang-gong-kendhang
50. Kebijaksanaan Guru( Candhi Borobudur-Rawa Pening-Gowa Kreo-Joko Kendhil lsp).