Soal PAT/UKK Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2, Kunci Jawaban Dan Kisi-Kisi Soal Update

Soal PAT/UKK Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2, Kunci Jawaban Dan Kisi-Kisi Soal Update

Contents [Show Up]
Soal PAT/UKK Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2, Kunci Jawaban Dan Kisi-Kisi Soal Update
Soal PAT/UKK dapat Bapak dan Ibu Guru ujicobakan pada siswa-siswi Anda. Semoga Siswa-siswi anda akan berhasil dengan nilai yang maksimal dan menjadi generasi penerus yang handal dan berkualitas serta berakhlaqul karimah.
Soal PAT/UKK Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2, Kunci Jawaban Dan Kisi-Kisi Soal Update
Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PAT yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 2 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan. Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 2.

Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Benuknya berupa sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes. Link Kisi-kisi soal.

Silahkan Download Kisi-Kisi Pada Link
Petunjuk Umum:
1. Berdoalah dahulu sebelum mulai mengerjakan soal !
2. Tulislah nomor dan nama pada sudut kanan pada lembar jawaban yang disediakan !
3. Kerjakan dahulu soal-soal yang kamu anggap mudah !
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak / Ibu Guru !

I. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang benar!
1. Surat Al’Asr terdiri dari .... ayat
a. satu
b. dua
c. tiga

2. Orang yang tidak mengerjakan shalat termasuk orang yang ....
a. rugi
b. beruntung
c. mendapat pahala

3. “Innalinsaa nalafii husrin”. Lafal disamping adalah surat al’asr ayat ke ....
a. satu
b. dua
c. tiga

4. Mencari ilmu hukumnya ....
a. Wajib
b. Sunah
c. Haram

5. “Thalabul ‘ilmi faridlotun ‘ala kulli” ....
a. Muslimin wa muslimatin
b. Mu’minin
c. Hal

6. Al Quddus artinya Allah maha ....
a. pemberi keselamatan
b. pencipta
c. suci

7. Allah terbebas dari sifat kekurangan artinya Allah maha ....
a. Maha Esa
b. Maha Penyayang
c. Maha Suci

8. Ketika Shalat menghadap ke ....
a. Utara
b. Kiblat
c. Selatan

9. Asmaul husna ada ....
a. 98
b. 99
c. 100

10. Menyiram bunga termasuk kasih sayang kepada
a. hewan
b. manusia
c. lingkungan

11. Ketika melihat teman yang jatuh sebaiknya ....
a. Menolong
b. Membiarkan
c. Memarahi

12.    Gerakan terakhir dalam shalat adalah ....
a. Takbiratul Ikhram
b. Ruku’
c. Salam

13. Suratan yang wajib dibaca ketika shalat yaitu ....
a. Surat Al fatihah
b. Surat Ihhlas
c. Surat An-Nas

14. Setelah Shalat maghrib kita melaksanakan shalat ....
a. Dhuhur
b. ‘Asar
c. ‘Isa

15. Umat Islam melaksanakan shalat fardu seharai semalam sebanyak ....
a. 5 kali
b. 6 kali
c. 7 kali

16. Salah satu sikap terpuji Nabi Salih a.s yaitu.....
a. berani
b. penakut
c. sombong

17. umat Nabi Salih a.s bernama kaum.....
a. sodom
b. Tsamud
c. Bani Israil

18. Nabi Luth  a.s bersifat......
a. sombong
b. penakut
c. disiplin

19. Nama Umat Nabi Luth A.s yaitu kaum.....
a. sodom
b. tsamud
c. muslim

20. Ibu nabi Ishaq bernama.......
a. Siti aminah
b. Fatimah
c. Siti Sarah

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar!
21. Wal ‘asri innal insaana lafi....
22. Umat islam  yang tidak mau beribadah kepada Allah termasuk orang yang.....
23. Menuntut ilmu wajib bagi.......
24. Apabila kita bertanya kita mengacungkan jari tangan.....
25. Berwudu supaya diri kita menjadi....
26. Apabila ada tetangga kita sedang kesusahan maka kita......
27. Setelah gerakan ruku kita meakukan gerakan....
28. Setelah solat subuh masuk waktu solat......
29. Walapun umat nabi salih tetap ingkar , nabi salih tetap.....
30. Kaum Nabi Luth a.s banyak yang berbuat.....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!
1. Apa yang akamu lakukan jika ada pelajaran yang belum kamu pahami?
Jawab:......................................................................................................................
2. Tulihlah bunyi ayat ke 2 surat al- ‘Asr dengan huruf latin!
Jawab:........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna?
Jawab:........................................................................................................................
4. Sebutkan 2 contoh bentuk kasih sayang kepada orang tua?
Jawab:..................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................
5. Sebutkan nama-nama shalat fardu!
Jawab:.........................................................................................................................................................................................................................................................
KUNCI JAWABAN PAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
KELAS II

I.
1. C 6. C 11. A 16.A
2. A 7. C 12. C 17.B
3. B 8. B 13. A 18.C
4. A 9. B 14. C 19.A
5. A 10.C 15. A 20.A

II.
21. Husrin
22. rugi
23. kaum muslimin dan muslimat
24. kanan
25. suci/ bersih
26. tolong
27. i’tidal
28. duhur
29. sabar
30. dosa

III. 
31. Bertanya pada bapak/ ibu guru
32. Innal Insaana lafii husrin.
33. 99
34. –membantu ibu menyapu lantai, membantu ayah di kebun
35. Magrib, isa, subuh, dzuhur, asar.