60 SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 4 SD MI DAN KUNCI JAWABAN SERTA KISI-KISI SOAL 2019

60 SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 4 SD MI DAN KUNCI JAWABAN SERTA KISI-KISI SOAL 2019

Contents [Show Up]
60 SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 4 SD MI DAN KUNCI JAWABAN SERTA KISI-KISI SOAL 2019
Soal UKK Bahasa Jawa  dapat Bapak dan Ibu Guru ujicobakan pada siswa-siswi Anda. Semoga Siswa-siswi anda akan berhasil dengan nilai yang maksimal dan menjadi generasi penerus yang handal dan berkualitas serta berakhlaqul karimah.
Keberadaan Bahasa Jawa, terutama tingkat Krama Alus dirasa masih penting di tengah masyarakat . Akan tetapi, kesadaran itu tidak dibarengi tindakan nyata dan tauladan dari orangtua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Kebiasaan keseharian mulai dari keluarga sampai lingkungan sekitar harus dicontohkan pada anak-anak kita. Jangan pernah menyerah, mulailah dari sekarang, insya Allah kedepan generasi muda kita akan menjadi generasi yang berkarakter, mempunyai unggah-unguh, tata krama ,dan kepribadian yang berakhlakul karimah.
SOAL UKK BAHASA JAWA KELAS 4 SD MI DAN KUNCI JAWABAN SERTA KISI-KISI SOAL
Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal UKK yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 4 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.
Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 4.


Kisi- kisi tes merupakan rancangan tujuan- tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan soal- soal dengan tujuan agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan (materi) secara aspek kognitif (pengetahuan), afektif (tingkah laku), maupun psikomotor (keterampilan) yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel grid, kisi- kisi atau blue print. Ujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi kognitif dan tingkah laku serta keterampilan yang harus dikuasai siswa beserta imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilaian. Setiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukan jumlah soal, nomor soal. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan soal-soal dalam penyusunan tes. link
Pitutur !
1. Tulisan jenengmu ana ing sisih tengen dhuwur lembar jawab !
2. Wacanen saben pitakon kanthi premati !
3. Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep gampang !
4. Titinen maneh garapanmu sadurunge kok aturke Bapak/Ibu Guru !

Wacanen kanthi premati !
Rukun Agawe Santosa
R. Tantiningsih

Kadangku ….
Donya iki dudu duweku
Donya iki dudu duwekmu
Mula
Aja rebutan panguwasa
Aja rebutan bebener
Kadangku ….
Eling,
Aku lan kowe ora bisa urip ijen
Aku lan kowe kudu urip bebarenga
Sayuk rukun
Gotong royong
Bahu binahu
Adohna rasa drengki srei
Jail methakil
Gedhekna rasa tepa selira
Urip bakal tentrem ayem
I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan kang bener !
1. Tembung kadangku tegese ….
a. anak
b. biyung
c. bapak
d. sedhulur

2. tegese tembung  donya kang ana ing geguritan kuwi, yaiku ….
a. danda
b. bumi
c. duwit
d. jagat

3. Tembung bebarengan ngemuteges ….
a. guyup rukun
b. jail methakil
c. mlaku bareng
d. jejer bareng

4. Ira-irane judul geguritan ing duwur, yaiku …
a. Santosa
b. Angawe Santosa
c. Rukun Angawe Santosa
d. Angawe Santosa Rukun

5. Geguritan “Rukun Agawe Santosa” dikarang deneng ….
a. R. Tantiningsih
b. R. Yantiningsih
c. R. Triningsih
d. R. Dwiningsih

6. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
a. Jail methakil
b. Drengki srei
c. Sayuk rukun
d. Kandangku

7. Karo kanca aja seneng … ben ora didohi kancane.
a. bebarengan
b. gotong royong
c. rukun
d. drengki

8. Urip ning lingkungan kuwi kudu seneng …
a. ijen
b. gotong royong
c. jaluk
d. rebutan

Kanggo soal nomor 9 - 11
Reroncene Kadang Tani
Ijo royo-royo
Gumelem sangisore langit biru
Angin tumiyup
Dolanan godhong pari

Kadang tani padha mesem
Nyawang parine wis kuning
Ati ayem tentrem
Pari kuning
Minangka reroncene urip
Tembe mburi

9. Isi paragraf kesiji, yaiku …
a. Tanduran pari kang akeh godhonge
b. Tanduran pari kang sangisore langit biru
c. Tanduran pari kang lemu-lemu
d. Tanduran pari kang kena angin

10. Isi parangraf kaping pindo, yaiku …
a. Kadang tani padha guyu
b. Kadang tani padha tandur pari
c. Kadang tani padha nyawang pari
d. Kadang tani padha bingah nyawang parine wis kuning

11. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
a. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang parine lemu-lemu lan wis kuning
b. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang wit parine kena angin
c. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang  langit biru
d. Kadang tani padha bingah nyawang sawahe

12. Gawe ukara pacelatho, sawise jeneng wong dikateni tandha ….
a. titik
b. titik loro
c. titik koma
d. koma

13. Komputer iku termasuk perangane barang ….
a. Bala pecah
b. elektronik
c. bala agung
d. otomotif

Puntadewa
Prabu Puntadewa iku raja ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan ibune kuntinalibrata. Puntadewa duwe watak jujur, ora tau nesu, lembah mana, lan seneng ngalah. Puntadewa duweni getih putih lan jiwa sici.
Puntadewa kuwi pambareping Pandawa, duwe kasekten kang linuwih. Puntadewa duwe pusaka kang ampuh aran jamus kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati.
Prabu Puntadewa jenenge akeh ana sing nyebut Yudhistira, Gunatalikrama utawa Prabu Darmakusuma. Sakjone dadi raja, Prabu Puntadewa tansah tumindak adil lan ngutamaake kepentingane rakyat lan ora sawenang-wenang. Mula negarane gemah ripa loh jinawi.

14. Jeneng liyane Prabu Puntadewa, yaiku ….
a. Arjuna
b. Bima Sena
c. Yudhistira
d. Pandu

15. Prabu Puntadewa putrane ….
a. Pandu Dewanata
b. sentanu
a. Destarata
b. Widura

16. Prabu Puntadewa kuwi ratu ing ….
a. Sawojajar
b. Pringgodani
c. Ngastina
d. Ngamarta

17. Tembung wayang duweni teges …
a. wewangunan
b. ayang-ayang
c. kayon
d. lawon

18. Bapak nembe mirsani cariyos ringgit Kresna Duta.
Tembung duta, duwe teges ….
a. siswa
b. utusan
b. warga
c. guru

19.  Gambar ing ngisor iki jenenge ….


a. Bagong
b. Petruk
c. Gareng
d. Semar

20. Krama aluse tembung ngomong yaiku …
a. nyerat
b. maos
c. matur
d. sare

21. Bapak maca koran. Krama alusi tembung sing kacetak miring kudune …
a. nyerat
b. maos
c. matur
d. sare

22.
Gambar sisih kiwa jenenge ….
a. Yudhistira
b. Bima
c. Janaka
d. Nakula23.
Gambar sisih kiwa jenenge ….
a. Yudhistira
b. Bima
c. Janaka
d. Nakula


Taneman Lombok
Lombok minangka komoditas pertanian kang penting. Tetuwuhan iki bisa ditanem ing pekarangan omah, tegal, lan lemah kang jembar, utawa kanthi tumpang sari nanging kanthi tetanen liyane.
Jenis lombokiku werna-werna. Ana lombok abang kang kurang pedhes, lombok kriting pedhes, lan lombok rawit kang banget pedhese.

24. Jenis lombok kang banget pedhese yaiku …
a. Lombok kriting
b. Lombok abang
c. Lombok rawit
d. Lombok ijo

25. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ….
a. Lombok
b. Taneman Lombok
c. Jenis Lombok
d. Komoditas Pertanian

26. Paktani anggone …. Sawahe nganggo sapi.
a. macul
b. matun
c. nyebar
d. ngluku

27. Sawahe Pak Cokro klebu loh, mula asile ya akeh.
Sawah loh yaiku sawah kang ….
a. ora ditanduri
b. ora diupakara
c. subur
d. jembar

28. Pak Guru …. supaya bocah-bocah nyiapke piranti.
a. dhawuh
b. ngongkon
c. akon
d. prentah

29. Bapak Kepala Sekolah …. ing panggonan kemah.
a. rawuh
b. teka
c. sowan
d. kondhur

30. Aku lagi mangan, Bapak uga ….
a. nedha
b. dhahar c. mangan
d. maem

31. Kosok balen tembung kesed, yaiku …
a. angkara
b. gedhe
c. sregep
d. ala

32. Nanging iku jenenge goroh.
Goroh tegese ….
a. ngapusi
b. ngajari
c. kajujuran
d. mituruti

33. ing ngisor iki kang ora kelebu sandhangan panyigek ing wanda yaiku ….
a. cecek
b. layar
c. wignyan
d. wulu

34. h  sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. cecek
b. layar
c. wignyan
d. wulu

35.     \   sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. pangku
b. layar
c. wignyan
d. wulu

36. =    sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. layar
b. cecek
c. wignyan
d. wulu

37. kiqi=  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
a. kiting
b. kithing
c. keting
d. ketheng

38. pech  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
a. cekah
b. cegah
c. pecah
d. pegah

39. Tembung kacang goreng manawa tinulis aksara Jawa sing bener yaiku ….
a. kc=[go[r=
b. kc=[go[dok\
c. kc=[go[rng\
d. kc=telu

40. Becik ketitik ala ….
Tembung singcocok kanggo jangkepan ing dhuwur yaiku ….
a. buku[n
b. rup[n
c. ketr
d. ketr


II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !

41. Adohna rasa drengki ….
42. Dadi bocah aja dawa tangane
Dawa tangane tegese ….
Pacelathon kanggo soal nomor 43 - 44
Kepanggih Bu Guru
Nordin : “Sugeng sonten, Bu!”
Bu Guru : “Sugeng sonten, Mas Nordi. Lho, arep besuk sapa?”
Nordin : “Nuweni rencang.”
Bu Guru : “Sapa wae rencangmu?”
Nordin : “Kalian Ibu lan Bapak, lha menika. Bapak, Ibu, menika Bu Guru.”

43. Sing kepetuk Bu Guru yaiku ….
44. Nordin tuwi rencang karo … 
45.
Gambar sisih kiwa jenenge ….


46.
Gambar sisih kiwa jenenge ….47. Jeneng liyane Prabu Puntadewa yaiku ….
48.
Gambar ing sisi kiwe nyritake  ….


49. Dadang kui cita-citane dadi dhalang, mula dheweke seneng ….
50. Puisi Jawa diarani ….
51. Dasar bocah landhep, diterangke sedhela wae wis mudheng.
Tegese tembung kang kacethak miring, yaiku ….
52. Yen kepenin mulya, yo kudu gelem reget. Jer basuki ….
53. Sandhangan pepet ( ….e…)  diwaca ….
54. Sandhangan wignyan, yenditulis ….
55. aj[go[roh  aksara Jawa ing dhuwur unine ….

III. Wangsulana pitakon-pitakoning ngisor iki kanthi patitis !

56. Sapa panyipta geguritan “Rukun Agawe Santosa” ?
Jawab : …………………………………………………………………………
57. Dadi wong urip kudu duweni rasa ?
Jawab : …………………………………………………………………………

58.
Gambar sisih kiwe satriyo saka?

Jawab : …………………………………………………………………………


59.
Critrakna gambar ing sisih kiwa!

Jawab : …………………………………………………………………………

60. siti tuku buku   
aksara Jawa ing dhuwur gantinen dadi aksara Jawa!
Jawab : …………………………………………………………………………
Kisi Kisi Bisa download pad link
KUNCI JAWABAN ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA KELAS 4

I. wenehen tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d trumrap wangsulan kang kanggap paling bener!

1. D 11. A 21. B 31. C
2. B 12. B 22. C 32. A
3. A 13. B 23. B 33. D
4. C 14. C 24. C 34. C
5. A 15. A 25. B 35. A
6. C 16. D 26. D 36. B
7. D 17. B 27. C 37. B
8. B 18. B 28. A 38. C
9. C 19. D 29. A 39. A
10 D 20 C 30 B 40 D

II. Isinan
41. Srei
42. Sneng jupuk barange wong liya
43. Nordi
44. Bapa lan Ibu
45. Puntadewa utawa Yudhistira
46. Gareng
47. Yudhistira, gunatalikrama, prabu Darmakusuma
48. Wong tandur pari
49. Nonton wayang
50. Geguritan 
51. Pinter
52. Mawa beo / mawa bei
53. “ e “
54. h
55 Aja goroh


III. wangsulan pitakon
56. R. Tantiningsih

57. Tepa selira utawa welas asih

58. Jodhipati

59. Nupak andong/dokar.   (kebijakan guru)

60. Siti tuku buku