Soal PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Dan kunci Jawaban

Soal PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Dan kunci Jawaban

Contents [Show Up]
Soal PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI  Dan kunci Jawaban
Soal PAT/UKK Bahasa Jawa  dapat Bapak dan Ibu Guru ujicobakan pada siswa-siswi Anda. Semoga Siswa-siswi anda akan berhasil dengan nilai yang maksimal dan menjadi generasi penerus yang handal dan berkualitas serta berakhlaqul karimah dan berkarakter, serta tetap melestarikan budaya daerah

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal PAT/UKK yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 4 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.

Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 4.

Basa Jawa senejan bahasane dhewek, nanging kadang-kadang bocah wonten ing zaman saiki kathah ingkang mboten saged basa jawa ingkang sae, Mulo saking puniko monggo kito sareng-sareng menawi matur ngagem basa Jawa supados putro-putri kito saged nderek sinau basa jawa
Wonten ing mgandhap kulo nyediaaken latian soal basa jawa mugi-migi saged manfaat.

Keberadaan Bahasa Jawa, terutama tingkat Krama Alus dirasa masih penting di tengah masyarakat . Akan tetapi, kesadaran itu tidak dibarengi tindakan nyata dan tauladan dari orangtua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Kebiasaan keseharian mulai dari keluarga sampai lingkungan sekitar harus dicontohkan pada anak-anak kita. Jangan pernah menyerah, mulailah dari sekarang, insya Allah kedepan generasi muda kita akan menjadi generasi yang berkarakter, mempunyai unggah-unguh, tata krama ,dan kepribadian yang berakhlakul karimah.
Soal PAT/UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI  Dan kunci Jawaban
Soal UKK Bahasa Jawa  dapat Bapak dan Ibu Guru ujicobakan pada siswa-siswi Anda. Semoga Siswa-siswi anda akan berhasil dengan nilai yang maksimal dan menjadi generasi penerus yang handal dan berkualitas serta berakhlaqul karimah.

Dalam mendukung usaha para guru mengukur penguasaan materi siswa-siswinya, kami menyajikan beberapa soal UKK yang dapat diujicobakan dan dapat mengukur kemampuan siswa siswi kelas 4 SD/MI. Saya yakin dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menghasilkan output (lulusan) yang memuaskan.
Soal yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan indikator-indikator yang harus dikuasai oleh siswa/siswi kelas 4
.
Wacan ing ngisor iki wacanen kang pratitis !

Candi Borobudhur
Kanggo njaga murih lestarine warisan budaya leluhur kita,uga kanggo njaga adhiluhunge Borobudhur lan lingkungane,pamarentah ndhapuk sawijining Badan kang wenang njaga lestarining Borobudhur lan Preambanan.
Badabn mau diarani PT Taman Wisata Candi Borobudhur dan Prambanan. Tugase njaga kelestarian lan lestarining budaya leluhur kita.

Dene dununge Candhi Borobudhur iku ana ing Desa Borobudhur,Kelurahan Borobudhur,Kecanatan Borobudhur,Kabupaten Magelang,Propinsi Jawa Tengah.Hawane kepenak,ora panas lan ora adem,klebu sedengan.Candhi Borobudhur digawe nalika tahun 800M dening Prabu Samaratungga nganti zaman Dinasti Saelendra,ana panguwasane Kraton Mataram Kuno.


Kapetik saka  :  Mustika Basa Jawa
Kanggo SD Kelas 4 kaca 107


I.  Wenehana tandha ping  (X) aksara ing sangarepe wangsulan kang bener !
1.  Badan pamarentah kang wenang njaga kalestariane Candhi Borobudhur lan Prambanan jenenge…
a. PT Candi Borobudhur dan Prambanan.
b. PT Taman Misata Candi Borobudhur dan Prambanan
c. PT Pemerintah Jawa Tengah
d. PT Taman Wisata Jawa Tengah
 
2.  Candhi Borobudhur didegke nalika …
a. Tahun 800SM
b. Tahun 810SM
c. Tahun 800M
d. Tahun 810M
 
3.  Candi Borobudhur iku kalebu ing laladan kabupaten…
a.  Magelang
b.  Borobudhur
c.  Yogyakarta
d.  semarang
 
4.  Karepe pamarentah ndhapuk sawijining badan kang wenang njaga Candi Burobudhur iku …
a. supaya ora gampang rusak
b. supaya akeh wong padha ninton
c. supaya tetep katon endah
d. njaga murih lestarine warisan budaya leluhur.

5.  Hawa ing Candhi Borobudhur  ora panas ora adem nanging …
a.  kepenak          
b.  atis
c.  kademen         
d.  panas
   
6.  Irah-irah wacan ing ndhuwur mau yaiku…
a.  Candhi Pramabanan                                           
b.  Candhi Botobudhur      
c.  Candhi Pawon                     
d.  Candhi Mendhut
 
7.                                                Yen di tulis nganggo aksara latin ……
a. ngaci batur                                                         
b. ngracik bumbu       
c. ngracik lawuh                                         
d. ngracik banyu
AKSARA JAWA

8.  matur nuwun . Yen ditulis nganggo aksara jawa dadi….
a.
b.
c.
d.
 
9.  Aksara jawa iku cacahe ana ….
a.  10                                                                       
b.  20
c.  25   
d.  26

10. Tembung kang isih asli saka asale diarani tembung…
a.  lingga                                                                 
b.  camboranm
c.  andhahan         
d.  pokok

11.  Tembang pocung,megatruh,gambuh,mijil iku klebu tembang…
a.  gedhe                
b.  dolanan     
c.  tengahan                                                     
d.  macapat

12.  Cacahing wanda  dalem sagatra ing tembang macapat  diarani….
a.  guru lagu                      
b.  guru gatra   
c.  guru wilangan                                                     
d.  guru tembang

13. Woh turi iku diarani…
a. blendung            
b. klenthang     
c. rendeng                                                 
d. klinthingan

14.  Anak loro lanang kabeh iku diarani…
a. ontang-anting                                                   
b. kembang sepasang     
c. kedhana -kedhini                                   
d. uger-uger lawang

15.  Kulit klapa sing kanggo gawe kesed diarani …
a.  rami                                                                 
b.  lamat           
c.  sepet                                                   
d.  bathok

16.  Eyang bingung madosi kacamatane.Tembung kacamatane sing bener yaiku…
a.  kacamripate                                                     
b.  kacatingale     
c.  kacamatanipun                                               
d.  kacatingalipun

17.                                                 Yen ditulis aksara latin dadi…
a. sugati tuku sapi  pitu.                                       
b. suradi tuku sega sewu.     
c. subali tuku sapu pitu.                             
d. suradi tuku sega sewu

18.  Adhiku lagi lara panas,simbah uga lagi……
a.  lara                                                                 
b.  gerah               
c.  mriyang                                             
d.  sakit

19.  Lawane ana loro. Yen ditulis nganggo aksara jawa  dadi…
a.                                                                         
b.                                                             
c.           
d.

20.  Tugase Andi saben esuk sapu latar. Tembung sapu benere….
a.  nyapu                                                             
b.  disapu           
c.  nyaponi                                               
d.  disaponi

21.  Kang paling bener Ukara ing ngisor iki yaiku…
a.  Bapak saweg sare ana kamar ngarep.             
b.  Bapak saweg tilem ana kamar ngarep. 
c.  Bapak lagi sare ana kamar ngarep.       
d.  Bapak saweg sare wonten kamar ngajeng
 
22.  Nyekel,dicekel,kecekel,cekelen.Ing ngisor iki sing padha karepe yaiku…
a.  ngidak,diidak,kepidak,idaken.                       
b.  midak,dipidak,diidak,idaken.
c.  idak,diida,keidak,pidaken                         
d.  idak,diidak,keidap,idak-idaken
 
23.  Tulisan aksara jawa ing ngisor iki latine…
         
a. digawe ana sala.                                             
b. Digawe saka bata       
c. digawa rana-rene.                                 
d. digawa lunga solo.

24. suratno ora seger. Tulisan jawane …
a.                                                                         
b.                                   
c.                                     
d.
 
25.                                Yen ditulis aksara latin dadi…
a.  ngerti tata karma                            
b.  nardi tata-tata.                           
c.  ngeti tata karma.                   
D.  nardi maca-maca.

II.  Isenana ceceg-ceceg ing ukara ngisor iki nganggo tembung-tembung kang mathuk!
1.Dewi Woro Sumbodro iku boione …
2.Raden Burisrawa iku putrane ratu Mandaraka kang jejuluk…
3.Hari Koperasi dipengeti saben tanggal …
4.                           Tuylisan latine yaiku…
5.Tukang gawe warangka diarani…
6.Tukang ndadani mesin diarani…
7.pelajaran basa jawa.Tulisan aksara jawane….
8.Hari Pendidikan Nasional dipengeti saben tanggal …
9.Wong sing tukang nabuh gamelan diarani …
10.Perang Bharatayuda iku perange Pandhawa mungsuh …

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis !
1. Prabu Pntadewa iku ratu ing endi ?
Jawab: …………………………………………………..
2. Caba sebutke ponokawan cacah papat !
Jawab : ………………………………………………….
3. Sing suba sita bae. Tulisen nganggo aksara Jawa !
Jawab :  …………………………………………………
4.                                                           Gantinen aksara latin !
            Jawab : ………………………………………………….
5.   esuk – makani -  aku  – ayam - saben. Gawenen ukara kang runtut lan bener !
            Jawab : ………………………………………………………………………..


KUNCI JAWABAN

I
1. b 16. d
2. c 17.
3. a 18. b
4. d 19.
5. a 20. a
6. a 21. d
7. 22. a
8. 23.
9. b 24.
10. a 25.
11. d 26.
12. c 27.
13. d 28.
14. d 29.
15. c 30.

II.