Soal UAS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 6 Dan Kunci Jawaban

Soal UAS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 6 Dan Kunci Jawaban

Contents [Show Up]
Soal UAS Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 4 Dan Kunci Jawaban. Orang Jawa yang setiap harinya menggunakan Bahasa Jawa , terkadang dalam mengerjakan soal materi pelajaran Bahasa Jawa nilainya kurang memuaskan. Kenapa bisa seperti itu?

Jawaban di bawah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan  sebagian besar Guru Bahasa Jawa diseluruh tanah air.
1. Karena cara mengajar yang masih konvensional jadi pembelajaran kurang berkesan dan bermakna bagi siswa.
2. Karena Pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga siswa kurang tertarik terhadap mata pelajaran Bahasa Jawa.
3. Karena kurangnya media dan alat peraga pembelajaran yang dipakai Guru.
4. Karena Guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran Bahasa Jawa.

Dari berbagai jawaban yang ada mudah-mudahan jadi anda dapat melaksanakannya, sehingga para siswa dapat mencapai nilai yang memuaskan pada pelajaran Bahasa Jawa.

Silahkan Anda coba dengan soal-soal Bahasa Jawa di bawah ini.
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.
soal-uas1-bahasa-jawa-kelas-4-sd-mi

Wacanen kanthi premati !

Rukun Agawe Santosa
R. Tantiningsih
Kadangku ….
Donya iki dudu duweku
Donya iki dudu duwekmu
Mula
Aja rebutan panguwasa
Aja rebutan bebener
Kadangku ….
Eling,
Aku lan kowe ora bisa urip ijen
Aku lan kowe kudu urip bebarenga
Sayuk rukun
Gotong royong
Bahu binahu
Adohna rasa drengki srei
Jail methakil
Gedhekna rasa tepa selira
Urip bakal tentrem ayem

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan kang bener !

1. Tembung kadangku tegese ….
a. anak
b. biyung
c. bapak
d. sedhulur

2. tegese tembung  donya kang ana ing geguritan kuwi, yaiku ….
a. danda
b. banda
c. duwit
d. jagat

3. Tembung bebarengan ngemuteges ….
a. guyup rukun
b. jail methakil
c. mlaku bareng
d. jejer bareng

4. Ira-irane judul geguritan ing duwur, yaiku …
a. Santosa
b. Angawe Santosa
c. Rukun Angawe Santosa
d. Angawe Santosa Rukun

5. Geguritan “Rukun Agawe Santosa” dikarang deneng ….
a. R. Tantiningsih
b. R. Yantiningsih
c. R. Triningsih
d. R. Dwiningsih

6. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
a. Jail methakil
b. Drengki srei
c. Sayuk rukun
d. Kandangku

7. Karo kanca aja seneng … ben ora didohi kancane.
a. bebarengan
b. gotong royong
c. rukun
d. drengki

8. Urip ning lingkungan kuwi kudu seneng …
a. ijen
b. gotong royong
c. jaluk
d. rebutan

Kanggo soal nomor 9 - 11
Reroncene Kadang Tani
Ijo royo-royo
Gumelem sangisore langit biru
Angin tumiyup
Dolanan godhong pari

Kadang tani padha mesem
Nyawang parine wis kuning
Ati ayem tentrem
Pari kuning
Minangka reroncene urip
Tembe mburi

9. Isi paragraf kesiji, yaiku …
a. Tanduran pari kang akeh godhonge
b. Tanduran pari kang sangisore langit biru
c. Tanduran pari kang lemu-lemu
d. Tanduran pari kang kena angin

10. Isi parangraf kaping pindo, yaiku …
a. Kadang tani padha guyu
b. Kadang tani padha tandur pari
c. Kadang tani padha nyawang pari
d. Kadang tani padha bingah nyawang parine wis kuning

11. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
a. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang parine lemu-lemu lan wis kuning
b. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang wit parine kena angin
c. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang  langit biru
d. Kadang tani padha bingah nyawang sawahe

12. Gawe ukara pacelatho, sawise jeneng wong dikateni tandha ….
a. titik
b. titik loro
c. titik koma
d. koma

13. Komputer iku termasuk perangane barang ….
a. Bala pecah
b. elektronik
c. bala agung
d. otomotif

Puntadewa
Prabu Puntadewa iku raja ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan ibune kuntinalibrata. Puntadewa duwe watak jujur, ora tau nesu, lembah mana, lan seneng ngalah. Puntadewa duweni getih putih lan jiwa sici.
Puntadewa kuwi pambareping Pandawa, duwe kasekten kang linuwih. Puntadewa duwe pusaka kang ampuh aran jamus kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati.
Prabu Puntadewa jenenge akeh ana sing nyebut Yudhistira, Gunatalikrama utawa Prabu Darmakusuma. Sakjone dadi raja, Prabu Puntadewa tansah tumindak adil lan ngutamaake kepentingane rakyat lan ora sawenang-wenang. Mula negarane gemah ripa loh jinawi.

14. Jeneng liyane Prabu Puntadewa, yaiku ….
a. Arjuna
b. Bima Sena
c. Yudhistira
d. Pandu

15. Prabu Puntadewa putrane ….
a. Pandu Dewanata
b. sentanu
a. Destarata
b. Widura

16. Prabu Puntadewa kuwi ratu ing ….
a. Sawojajar
b. Pringgodani
c. Ngastina
d. Ngamarta

17. Tembung wayang duweni teges …
a. wewangunan
b. ayang-ayang
c. kayon
d. lawon

18. Bapak nembe mirsani cariyos ringgit Kresna Duta.
Tembung duta, duwe teges ….
a. siswa
b. utusan
b. warga
c. guru

19. Gambar sisih ngisor jenenge ….


a. Bagong
b. Petruk
c. Gareng
d. Semar
20. Krama aluse tembung ngomong yaiku …
a. nyerat
b. maos
c. matur
d. sare
21. Bapak maca koran. Krama alusi tembung sing kacetak miring kudune …
a. nyerat
b. maos
c. matur
d. sare

22.   Gambar sisih ngusor jenenge ….
a. Yudhistira
b. Bima
c. Janaka
d. Nakula

23. Gambar sisih ngisor jenenge ….


a. Yudhistira
b. Bima
c. Janaka
d. Nakula

Taneman Lombok
Lombok minangka komoditas pertanian kang penting. Tetuwuhan iki bisa ditanem ing pekarangan omah, tegal, lan lemah kang jembar, utawa kanthi tumpang sari nanging kanthi tetanen liyane.
Jenis lombokiku werna-werna. Ana lombok abang kang kurang pedhes, lombok kriting pedhes, lan lombok rawit kang banget pedhese.

24. Jenis lombok kang banget pedhese yaiku …
a. Lombok kriting
b. Lombok abang
c. Lombok rawit
d. Lombok ijo

25. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ….
a. Lombok
b. Taneman Lombok
c. Jenis Lombok
d. Komoditas Pertanian

26. Paktani anggone …. Sawahe nganggo sapi.
a. macul
b. matun
c. nyebar
d. ngluku

27. Sawahe Pak Cokro klebu loh, mula asile ya akeh.
Sawah loh yaiku sawah kang ….
a. ora ditanduri
b. ora diupakara
b. subur
c. jembar

28. Pak Guru …. supaya bocah-bocah nyiapke piranti.
a. dhawuh
b. ngongkon
c. akon
d. prentah

29. Bapak Kepala Sekolah …. ing panggonan kemah.
a. rawuh
b. teka
c. sowan
d. kondhur

30. Aku lagi mangan, Bapak uga ….
a. nedha
b. dhahar
c. mangan
d. maem
31. Kosok balen tembung kesed, yaiku …
a. angkara
b. gedhe
c. sregep
c. ala

32. Nanging iku jenenge goroh.
Goroh tegese ….
a. ngapusi
b. ngajari
c. kajujuran
d. mituruti

33. ing ngisor iki kang ora kelebu sandhangan panyigek ing wanda yaiku ….
a. cecek
b. layar
c. wignyan
d. wulu

34. h  sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. cecek
b. layar
c. wignyan
d. wulu

35.     \   sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. pangku
b. layar
c. wignyan
d. wulu

36. =    sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. layar
b. cecek
c. wignyan
d. wulu
37. kiqi=  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
a. kiting
b. kithing
c. keting
d. ketheng

38. pech  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
a. cekah
b. cegah
c. pecah
d. pegah

39. Tembung kacang goreng manawa tinulis aksara Jawa sing bener yaiku ….
a.
b.
c.
d.

40. Becik ketitik ala ….
Tembung sing cocok kanggo jangkepan ing dhuwur yaiku ….
a. rupamu
b. ketara
c. keliru
d. kelakuanmu


II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !

41. Adohna rasa drengki ….
42. Dadi bocah aja dawa tangane
Dawa tangane tegese ….
Pacelathon kanggo soal nomor 43 - 44
Kepanggih Bu Guru
Nordin : “Sugeng sonten, Bu!”
Bu Guru : “Sugeng sonten, Mas Nordi. Lho, arep besuk sapa?”
Nordin : “Nuweni rencang.”
Bu Guru : “Sapa wae rencangmu?”
Nordin : “Kalian Ibu lan Bapak, lha menika. Bapak, Ibu, menika Bu Guru.”

43. Sing kepetuk Bu Guru yaiku ….
44. Nordin tuwi rencang karo …
45. Gambar ing ngisor jenenge...
46. Gambar ing ngisor jenenge ….

47. Jeneng liyane Prabu Puntadewa yaiku ….
48. Gambar ing ngisor nyritake  ….49. Dadang kui cita-citane dadi dhalang, mula dheweke seneng ….
50. Puisi Jawa diarani ….
51. Dasar bocah landhep, diterangke sedhela wae wis mudheng.
Tegese tembung kang kacethak miring, yaiku ….
52. Yen kepenin mulya, yo kudu gelem reget. Jer basuki ….
53. Sandhangan pepet ( ….e…)  diwaca ….
54. Sandhangan wignyan, yenditulis ….


55.                             aksara Jawa ing dhuwur unine ….

III. Wangsulana pitakon-pitakoning ngisor iki kanthi patitis !

56. Sapa panyipta geguritan “Rukun Agawe Santosa” ?
Jawab : …………………………………………………………………………
57. Dadi wong urip kudu duweni rasa ?
Jawab : …………………………………………………………………………

58. Gambar ing ngisor satriyo saka?


Jawab : …………………………………………………………………………


59. Critrakna gambar ing ngisor!


KUNCI JAWABAN

I. wenehen tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d trumrap wangsulan kang kanggap paling bener!

1. D 11. A 21. B 31. C
2. B 12. B 22. C 32. A
3. A 13. B 23. B 33. D
4. C 14. C 24. C 34. C
5. A 15. A 25. B 35. A
6. C 16. D 26. D 36. B
7. D 17. B 27. C 37. B
8. B 18. B 28. A 38. C
9. C 19. D 29. A 39. A
10 D 20 C 30 B 40 D

II. Isinan
41. Srei 49. Nonton wayang
42. Sneng jupuk barange wong liya 50. Geguritan
43. Nordi 51. Pinter
44. Bapa lan Ibu 52. Mawa beo / mawa bei
45. Puntadewa utawa Yudhistira 53. “ e “
46. Gareng 54. h
47. Yudhistira, gunatalikrama, prabu Darmakusuma 55 Aja goroh
48. Wong tandur pari

III. wangsulan pitakon
56. R. Tantiningsih


57. Tepa selira utawa welas asih


58. Jodhipati


59. Nupak andong/dokar.   (kebijakan guru)


60. Siti tuku buku

Post a Comment