Soal UAS Semester 1 Bahasa Jawa kelas 5 SD MI semester 1 Dan Kunci Jawaban

Soal UAS Semester 1 Bahasa Jawa kelas 5 SD MI semester 1 Dan Kunci Jawaban

Contents [Show Up]
Soal UAS Semester 1 Bahasa Jawa kelas 5 SD MI semester 1 Dan Kunci Jawaban
Orang Jawa yang setiap harinya menggunakan Bahasa Jawa , terkadang dalam mengerjakan soal materi pelajaran Bahasa Jawa nilainya kurang memuaskan. Kenapa bisa seperti itu?

Jawaban di bawah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan  sebagian besar Guru Bahasa Jawa diseluruh tanah air.
1. Karena cara mengajar yang masih konvensional jadi pembelajaran kurang berkesan dan bermakna bagi siswa.
2. Karena Pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga siswa kurang tertarik terhadap mata pelajaran Bahasa Jawa.
3. Karena kurangnya media dan alat peraga pembelajaran yang dipakai Guru.
4. Karena Guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran Bahasa Jawa.

Dari berbagai jawaban yang ada mudah-mudahan jadi anda dapat melaksanakannya, sehingga para siswa dapat mencapai nilai yang memuaskan pada pelajaran Bahasa Jawa. 

Silahkan Anda coba dengan soal-soal Bahasa Jawa di bawah ini.
PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.
soal-uas1-bahasa-jawa-kelas5-sd-mi-dan-kunci-jawaban


I. Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, c, dan d tumrap wangsulan kang koanggep paling bener!

1. Jinise wacan/bacaan werna-werna, kang pas diwaca dening bocah yaiku ...
a. artikel         c. sinetron
b. dongeng d. novel

2. Manawa wangsulane/jawabane “iya”, pitakon kang mathuk/cocok yaiku ...
a. Pira regane tas iki? c. Sapa jenenge bapakmu?
b. Apa omahmu ing Kebumen? d. Kapan kowe sunat?

3. Crita kang ora kalebu dongeng yaiku ....
a. Perang Diponegoro c. Keong Mas
b. Kancil Nyolong Timun d. Buta Ijo

4. Crita kewan-kewan kang bisa ngomong kaya manungsa, diarani ...
a. sage c. legenda
b. mite d. fabel

5. Bocah sekolah saiki kudu ngrampungake pendhidikan dhasar suwene ... taun.
a. 9         c. 7
b. 8         d. 6

6. Bocah kok saben dina “dhuwat-dhuwit” bae. Maksude bocah mau seneng ...
a. ngilangake dhuwit c. njaluk dhuwit
b. dolanan dhuwit d. ngentekake dhuwit

7. Pumpung esih bocah, kudu gelet kawruh. Kawruh tegese ...
a. tuku c. lagu
b. ilmu d. buku

8. Crita rakyat sing asale saka Jawa Barat, yaiku ...
a. Sangkuriang c. Jaka Tingkir
b. Jaka Tarub d. Jaka Kendhil

9. Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Siswa ing kutha ...
a. Semarang c. Solo
b. Jakarta         d. Yogyakarta

10.Kang kalebu tembang macapat yaiku ...
a. Bengawan solo c. Jaranan
b. Ilir-ilir         d. Gambuh

11.Aksara jawa cacahe/jumlahe ana ...
a. 18 c. 20
b. 19 d. 21

12. 

wacane …
a.    Dhoni tuku klambi biru.
b.    Roni tuku klambi biru.
c.    Roni tuku kaos biru.
d.   Dhoni tuku kaos biru.

13.Nalika maca geguritan/puisi, perangan-perangan kang kudu digatekake iku yaiku kasebut ing           ngisor iki, kejaba ...
a. informasi c. ekspresi
b. lafal         d. irah-irahan

14.Crita rakyat sing turun-temurun lan kanggo ngelipur/menghibur ati arane ...
a. dongeng c. geguritan
b. cerkak         d. sejarah

15.Crita kedadean gunung Tangkuban Perahu kalebu jinise crita ...
a. sage c. legenda
b. fabe;         d. mite

16.Tembung “tanduk”yen ditulis nganggo aksara jawa dadi ...

a.   

b.   

c.   

d. 


17.Wit gedhang jenenge debog. Yen wit krambil jenenge ...
a. pucang          c. glugu
b. lung  d. tebon

18.Simbah nembe mriksakaken ... dhateng Puskemas.
a. padharanipun c. untune
b. mripate d. sikile

19.Cacahing wanda/jumlah suku kata saben sagatra/salarik diarani ...
a. guru gatra c. guru wilangan
b. guru lagu d. dhondling

20.Aku wingi kodanan, sandhanganku teles ...
a. blas c. njejet
b. mbethethet d. kebes

21.Panulise aksara jawa ing ngisor iki bener, kajaba ...

a.   

b.   

c.   

d. 

22.Gleges iku arane kembang ...
a. tebu  c. pari
b. suruh          d. mlinjo

23.Guru gatrane tembang maskumambang ana ...
a. 4          c. 6
b. 5          d. 7

24.Bu bidhan (priksa) pasien sing ngandhut.
a. dipriksani c. mriksakake
b. dipriksa d. mriksa

25.Sawiyah iku arane anak ...
a. kadhal         c. tawon
b. cecak         d. tekek

II.     Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung-tembung kang mathuk!

1. Budi kae bocahe seneng njupuk barang lia, diparibahasake dawa ...
2. Tegese pratelan “ing ngarso sung tuladha” yaiku ...
3. Crita kang wis ana kawit biyen lumantar gethok tular diarani ...
4. Manawa luput enggal nyuwun ...
5. Dongeng sing ana sesambungane karo roh lan alam ghaib yaiku ...
6. Cacahing gatra/larik saben sapad (bait) diarani ...
7. Basa krama inggile “adus” yaiku ...
8. Tembang mijil nduweni watak ...
9.      diwaca ...

10. Kosok baline tembung “awan” yaiku ...

III.   Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!

1.Tulisana telu bae kang kalebu tembang macapat!
  Wangsulan : ………………………………………………………………
2.Gawea ukara/kalimat nganggo tembung Perang Diponegoro!
  Wangsulan : ………………………………………………………………
3.Tulisana nganggo aksara jawa!
  Bapak tindak kantor.
  Wangsulan : …………………………………………………………………………
4.Sebutna telu bae crita dongeng kang wis tau diwaca!
  Wangsulan : …………………………………………………………………………
5.Apa tegese:
  a. Tembungmu ngabangake kuping!
  b. Aja dadi bocah sing lunyu ilate!
  Wangsulan : …………………………………………………………………………

KUNCI JAWABAN Bahasa Jawa Kelas 5 SD


I.
1.   B
2.   B
3.   A
4.   D
5.   A
6.   C
7.   B
8.   A
9.   D
10.  D
11.  C
12.  B
13.  D
14.  A
15.  C
16.  D
17.  C
18.  A
19.  C
20.  D
21.  C
22.  A
23.  A
24.  D
25.  B

II.                                                   

1.        tangane
2.        ing ngarep menehi contoh sing apik
3.        crita rakyat
4.        pangapura
5.        mite
6.        guru gatra
7.        siram
8.        pitakon
9.        gedhang goreng
10.      bengi

III.

1.Tembang macapat:
  Gambuh, Pocung, Megatruh, Sinom, Dhandang gula, Pangkur, Mijil, Maskumambang, lan liane.
2.Perang Diponegoro kawiwitan tahun 1825 tekan tahun 1830.
  (kebijaksanaan guru)
3.       


4.Kancil lan Keong, Timun Mas, Tomket lan Manuk Beo, lan lia-liane.
5.Tegese tembung:
    a.Ngabange kuping tegese: gawe mangkel utawane gawe nesu banget.
    b.Lunyu ilate tegese: criwis utawane tukang ngomong bae.

Post a Comment